Compliance

De vrijwillige verplichting van de graepel-groep

Het vertrouwen dat klanten, leveranciers, handelspartners, aandeelhouders en publiek de Graepel-Groep schenken, hangt in wezen af van het eerlijke en verantwoordingsvolle gedrag van alle medewerksters en medewerkers.

Om dit vertrouwen te beantwoorden, verwacht Graepel van zijn medewerksters en medewerkers dat zij van de wettelijke bepalingen en de bedrijfsbepalingen op de hoogte zijn en deze naleven.

De Graepel-Groep omvat:
  • Friedrich Graepel Aktiengesellschaft | D
  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel North America | Omaha, Nebr. | USA
  • Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG | D
Principes en doelstellingen

Het begrip 'compliance' is aan het Engels ontleend en betekent zoveel als naleving van wetten, richtlijnen en gedragsregels. De gedragscode moet een richtlijn bieden en ertoe bijdragen dat wangedrag wordt voorkomen. Het zwaartepunt van het Graepel-Compliance-Programma is erop gericht het begrip 'compliance' in het bewustzijn van de medewerksters en medewerkers te verankeren en op die manier juridisch twijfelachtige handelingen te voorkomen.

 

Gedragscode

Graepel is een internationaal expanderend bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in de plaatbewerking. Als systeemleverancier voor innovatieve plaatproducten begeleiden wij onze klanten met onze competentie en knowhow door de gehele procesketen en leveren perfecte oplossingen voor uiterst klantspecifieke eisen. Iedere medewerker (m/v) van de Graepel-Groep wordt geacht binnen zijn/haar verantwoordingsgebied de geldende wettelijke bepalingen, overige dwingende voorschriften en de onderhavige gedragscode na te leven.

De gedragscode moet een richtlijn bieden en ertoe bijdragen dat wangedrag wordt voorkomen. De beschreven gedragseisen zijn bindend voor de medewerkers (m/v) van alle Graepel-vennootschappen.

 

Wetten en richtlijnen

Graepel verwacht van zijn medewerkers (m/v) dat zij van de wettelijke bepalingen en de bedrijfsbepalingen betreffende hun werkzaamheden op de hoogte zijn en deze naleven. Met name kaderleden moeten aan hun voorbeeldfunctie beantwoorden en een hoge mate van sociale en ethische competentie tonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de naleving en omzetting van de gedragscode binnen hun verantwoordingsgebied.

 

Belangenconflicten

Op alle niveaus en op alle gebieden moeten bedrijfsbeslissingen naar eer en geweten in het belang van de onderneming worden getroffen. Persoonlijke overwegingen en particulier belang mogen het bedrijfsmilieu niet beïnvloeden. Potentiële belangenconflicten moeten zonder meer voorkomen worden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan moeten zij openbaar gemaakt worden.

Corrupt of ander onwettig gedrag wordt in de Graepel-onderneming niet geduld.

Toeleveranciers mogen slechts op basis van objectieve criteria worden gekozen. Evenzo wordt bij de gunning van opdrachten een fair en objectief onderzoek van de aanbiedingen verwacht. De particuliere opdrachtgeving van Graepel-handelspartners die in directe relatie tot het werkgebied van een medewerker (m/v) staan, mag slechts na voorafgaande toestemming van de voorzitter worden toegestaan. Handelspartners of publieke instellingen mogen noch winsten noch schenkingen als stimulans voor een onredelijke of onwettige handeling tijdens het voeren van de zaken worden aangeboden of gegarandeerd.

Het maken van afspraken van iedere soort met concurrenten waardoor het kartelrecht wordt geschonden, is verboden.

Wat betreft schenkingen staat Graepel voor een transparante besteding van de schenkingsgelden garant.

 

Leveranciers en concurrenten

Toeleveranciers mogen slechts op basis van objectieve criteria worden gekozen. De samenwerking met hen is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid. Bij de gunning van opdrachten wordt een fair en objectief onderzoek van de aanbiedingen verwacht. Bevoordeling resp. benadeling van leveranciers uit persoonlijke of onzakelijke overwegingen is verboden. Voor Graepel-medewerkers (m/v) gelden de regels van een faire concurrentie.

 

Schenkingen

De kwaliteit van onze producten en diensten vormt voor ons de legale stimulans om klanten van Graepel te overtuigen. Wij werken principieel niet met winstneming en omkoping.

Aanvullend willen wij erop wijzen dat volgens de geldende Duitse belastingwetgeving schenkingen in de vorm van cadeaus aan personen die niet bij Graepel in dienst zijn, slechts belastingaftrekbaar zijn wanneer zij in totaal niet hoger zijn dan 35 euro netto per boekjaar.

Ook van onze leveranciers en coöperatiepartners verwachten wij dat zij ons door constant goede diensten overtuigen. Om iedere vorm van twijfel daaraan te vermijden, wijzen wij nevendiensten af die diensten met een nettowaarde van 35 euro overschrijden.

Een enkele overtreding kan het gehele bedrijf al aanzienlijke schade berokkenen.

Bedrijfs- en particuliere kosten

Men moet goed onderscheid maken tussen bedrijfskosten en particuliere kosten. Wanneer men geen nauwkeurig onderscheid kan maken, moeten met name ook de kosten voor cadeaus en etentjes uit particuliere kas worden betaald.

 

Nevenfuncties en deelnemingen

Het uitoefenen van een tweede functie of nevenfuncties bij ondernemingen die concurrent van Graepel zijn of bij klanten en leveranciers is principieel verboden. Uitzondering hierop vormen nevenfuncties die geen invloed op de functie bij Graepel hebben. Deze moeten echter bij de personeelsafdeling worden gemeld en vrijgegeven.

Deelnemingen bij concurrenten, leveranciers of klanten (waaronder kapitaaldeelnemingen) moeten bij de personeelsadministratie worden gemeld.

 

Medewerksters en medewerkers

Bij Graepel worden medewerkers (m/v) niet gediscrimineerd op grond van huidkleur, geslacht, leeftijd, nationaliteit, godsdienst, sociale achtergrond, handicap of seksuele geaardheid. Dit geldt voor het aanstellen van medewerkers (m/v), voor het bestaande dienstverband alsook voor de carrièremogelijkheden bij Graepel. Hiervoor zijn uitsluitend prestaties, persoonlijkheid, capaciteiten en geschiktheid doorslaggevend.

Graepel neemt de huidige arbeidsrechtelijke bepalingen in acht. Iedere Graepel-medewerker (m/v) heeft in het kader van de wettelijke voorschriften van de respectievelijke Duitse deelstaten het recht om zijn belangen te behartigen en een werknemersvertegenwoordiging op te richten dan wel aan een reeds bestaande deel te nemen. Medewerkers(m/v) of werknemersvertegenwoordigers worden niet wegens gebruikmaking van hun rechten benadeeld. Graepel werkt met de bestaande werknemersvertegenwoordigingen overeenkomstig de wettelijke voorschriften open en constructief samen.

 

Arbeidsveiligheid, gezondheidszorg en milieubescherming

Graepel zorgt voor de veiligheid van zijn medewerkers (m/v) op de werkplek en biedt een gezondheidsgericht werkklimaat.

Alle medewerkers (m/v) hebben bij het uitoefenen van hun functie de taak risico's voor het milieu te minimaliseren en een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen te stimuleren. Bij producten en processen moet op het efficiënt toepassen van energie en natuurlijke hulpbronnen worden gelet en moet men ernaar streven het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

 

Vertrouwelijke gegevens

Om een hoge gegevensbescherming bij Graepel te garanderen, mag kennis van vertrouwelijke dossiers, gegevens en voornemens van Graepel en zijn handelspartners slechts in direct zakelijk verband worden gebruikt; deze kennis is aan een geheimhoudingsplicht onderworpen.

 

Sancties bij overtredingen

Opzettelijk wangedrag en overtredingen tegen de geldende wettelijke bepalingen en bedrijfsbepalingen worden niet getolereerd. Iedere overtreding van de regels wordt onderzocht.

 

Controle

De kaderleden worden geacht zich binnen hun verantwoordingsgebied op gepaste wijze ervan te vergewissen dat:

  • zaken conform de relevante wetgeving en de interne richtlijnen worden afgewikkeld,
  • overtredingen van de gedragscode en daarmee overeenkomstig uitgevaardigde bepalingen aan het licht moeten komen en moeten worden onderzocht en rechtgezet.

 

Leiding

Aan het begin van 2011 heeft de Firma Friedrich Graepel AG voor de gehele onderneming één verantwoordelijke voor de Compliance ingevoerd. Felix Graepel heeft in het jaar 2019 deze portefeuille op zich genomen. Aanvullend werden twee andere contactpersonen voor compliance benoemd, zodat op alle niveaus contact kan plaatsvinden.

Choose your language

Please note that this is an automated translation.