Algemene inkoopvoorwaarden

  • van Friedrich Graepel AG
  • van Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • van Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
  • van Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Toepasbaar op handelsactiviteiten met ondernemers, juridische entiteiten onder openbaar recht of onder openbaar recht vallende speciale fondsen.

1. Algemeen

Onze inkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; Algemene voorwaarden van de leverancier die van onze inkoopvoorwaarden afwijken of ermee in strijd zijn, worden door ons alleen en in zoverre erkend als wij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee ingestemd hebben. De aanvaarding van goederen of diensten van de leverancier (hierna 'het contractueel vastgelegde product'), of de betaling hiervan vormt geen instemming, zelfs niet wanneer de aanvaarding of betaling gebeurt met kennis van strijdige of aanvullende contractuele voorwaarden van de leverancier. Mogelijke eerder overeengekomen contractuele voorwaarden van de leverancier die in strijd zijn met deze inkoopvoorwaarden of deze aanvullen zullen eveneens niet langer erkend worden.

2. Contractafsluiting en veranderingen in het contract

2.1 Orders, contracten en leveringsaanvragen, evenals hierop toepasselijke wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
2.2 Mondelinge overeenkomsten van welke aard dan ook - met inbegrip van eventuele latere wijzigingen en aanvullingen dienen ter bekrachtiging schriftelijk door ons te worden bevestigd.
2.3 Schriftelijk houdt ook in via telex, gegevensoverdracht of e-mail.
2.4 Prijsopgaven zijn bindend en worden niet vergoed, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5 Als de leverancier de bestelling niet binnen twee weken na ontvangst aanneemt, hebben wij het recht deze te herroepen.
2.6 Leveringsverzoeken in het kader van een bestellings- en leveringsplanning worden bindend wanneer de leverancier deze niet binnen twee werkdagen tegenspreekt.

3. Levering

3.1 Overeengekomen termijnen en data zijn bindend. Naleving van de leveringstermijn of leveringsdatum wordt bepaald aan de hand van de ontvangst van de goederen bij ons. Als geen levering 'af fabriek' is overeengekomen, dient de leverancier de goederen, met inachtneming van de met de expediteur af te stemmen tijd voor laden en verzending, tijdig te leveren.
3.2 Als de leverancier de opbouw of installatie op zich heeft genomen, draagt de leverancier alle benodigde uitgaven, zoals bijvoorbeeld reiskosten of het ter beschikking stellen van werktuigen.
3.3 Als de overeengekomen termijnen niet in acht worden genomen, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing. Indien de leverancier bij de productie of het verkrijgen van materialen problemen voorziet met betrekking tot het nakomen van de leveringstermijn of soortgelijke omstandigheden, die hem zouden kunnen verhinderen om tijdig, of de afgesproken kwaliteit te leveren, dient de leverancier meteen onze inkoopafdeling in te lichten.
3.4 De onvoorwaardelijke aanvaarding van een vertraagde levering of dienst houdt niet in dat wij af zullen zien van vergoedingen waar wij vanwege de vertraagde levering of dienst recht op hebben; dit kan oplopen tot de volledige betaling van het door ons verschuldigde eindbedrag voor de betreffende levering of dienst.
3.5 Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij wij hier uitdrukkelijk mee akkoord zijn gegaan of als ze door ons als redelijk worden beschouwd.
3.6. Voor aantallen, gewichten en afmetingen gelden, onder voorbehoud van ander bewijsmateriaal, de door ons bij de ingangscontrole van de goederen vastgestelde waarden.
3.7 Wij zullen door de levering gerechtigd zijn om de software die deel uitmaakt van de productlevering te gebruiken, zonder beperking van tijd of plaats. Ons gebruiksrecht omvat specifiek het recht op kopiëren, downloaden en het laten draaien van de software. Onderlicentie, verhuur en elke andere vorm van overdracht van de software aan de met ons verbonden bedrijven volgens de wetgeving op vennootschappen (§ 15) is hierbij ook inbegrepen.
3.8 Tevens hebben wij het recht dergelijke software met de overeengekomen functionaliteit te gebruiken en in de mate die vereist is om het product te gebruiken zoals overeengekomen in het contract, met inbegrip van de bijbehorende documentatie.
Wij mogen een passend aantal back-upkopieën maken.

4. Overmacht

Overmacht, zoals niet toerekenbare operationele storingen, maatschappelijke onrust, dwingende overheidsmaatregelen en andere niet vermijdbare gebeurtenissen, ontslaat ons van de verplichting om voor de duur van de overmachtsperiode tijdig een levering in ontvangst te nemen.  Tijdens een dergelijke overmachtsperiode en gedurende twee weken na de beëindiging daarvan, hebben wij het recht - onverminderd onze andere rechten - om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in zoverre deze gebeurtenissen niet van onaanzienlijke duur zijn en onze behoefte om de producten/diensten elders te verkrijgen derhalve aanzienlijk minder is.
4.2 De onder punt 4.1 vermelde regels gelden ook in het geval van arbeidsconflicten.

5. Pakbon en factuur

De gegevens zoals vermeld in onze bestellingen en afroeporders zijn van toepassing. Een factuur met vermelding van het factuurnummer, bestelnummer en andere allocatiekenmerken dient in enkelvoud naar het opgegeven adres te worden gestuurd; de factuur mag niet met de zending worden meegestuurd. De leverancier is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het niet in acht nemen van deze verplichtingen.

6. Prijzen en risico-overdracht

Tenzij anders is overeengekomen worden prijzen beschouwd als zijnde inclusief levering op de aangegeven plaats (DAP Incoterms 2010), met inbegrip van verpakking. Btw is hierbij niet inbegrepen. De leverancier draagt het risico van verlies of schade totdat de goederen door ons of in onze opdracht ontvangen zijn op het in het contract overeengekomen adres.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de factuur voldaan ofwel binnen 14 dagen, met een korting van 3%, ofwel binnen 30 dagen, zonder korting, na de vervaldatum van de betaling en de ontvangst van zowel de factuur als de goederen ofwel de diensten. De betaling geschiedt onder voorbehoud van de factuurcontrole.
7.2 Wij hebben het recht om bedragen te verrekenen of in te houden in zoverre dit wettelijk is toegestaan.

8. Notificatie van gebreken

8.1. De levering wordt bij ontvangst van de goederen onderzocht met het oog op duidelijke schade, in het bijzonder transportschade en afwijkingen met betrekking tot de producten en aantallen, tenzij met u een andere overeenkomst voor kwaliteitsgarantie is overeengekomen.
8.2 Gebreken worden door ons onmiddellijk na ontdekking geclaimd.
8.3 De leverancier ziet af van het recht om bezwaar te maken tegen een late melding van een gebrek.

9. Aanspraken als gevolg van gebreken

9.1 Voor wat betreft veiligheidstekortkomingen en inbreuken op de eigendomsbepalingen gelden de wettelijke bepalingen, tenzij hierna anders bepaald.
9.2 Wij behouden ons het recht voor om te kiezen op welke wijze het gebrek wordt hersteld. De leverancier kan de door ons gekozen herstelmethode weigeren, als deze alleen mogelijk is met niet in verhouding staande kosten.
9.3 Indien de leverancier na ons verzoek om de gebreken te verhelpen, niet onmiddellijk begint met het herstellen van de gebreken, zijn wij gerechtigd om in urgente gevallen, en in het bijzonder om acuut gevaar of grotere schade te vermijden, op kosten van de leverancier een dergelijk herstel zelf te verrichten of door derden te laten verrichten.
9.4 Bij gebreken op juridisch vlak vrijwaart de leverancier ons ook van eventueel bestaande aanspraken van derden, tenzij een dergelijk gebrek niet zijn fout was.
9.5 De verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken bedraagt 3 jaar - behoudens in het geval van opzet - tenzij het product conform het normale gebruik, is gebruikt bij de bouw van een constructie en daarbij een defect heeft veroorzaakt. De verjaringstermijn begint bij de aflevering van het contractueel vastgelegde product (de risico-overdracht). 
9.6 Indien de leverancier het gebrek verhelpt door een vervangende levering, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen na die vervangende levering, tenzij de leverancier zich bij het herstellen van het gebrek uitdrukkelijk en juist het recht heeft voorbehouden om de vervangende levering slechts als gebaar van goede wil uit te voeren, ter vermijding van strijd of ten behoeve van de relatie.
Indien er voor ons kosten ontstaan als gevolg van de levering van een contractueel vastgelegd product met een gebrek, onder meer voor transport, arbeid, montage en demontage en materialen of hoger dan normale controlekosten van binnenkomende producten, dan komen deze kosten ten laste van de leverancier. 
9.8 De leverancier is in dezelfde mate aansprakelijk voor zijn onder-leveranciers als voor zichzelf. 

10. Productaansprakelijkheid en terugroeping

10.1 Indien tegen ons een vordering wegens productaansprakelijkheid wordt ingesteld, is de leverancier verplicht ons te vrijwaren van een dergelijke aanspraak voor zover de schade is veroorzaakt door een contractueel vastgelegd product met een gebrek, dat door de leverancier is geleverd. In het geval van aansprakelijkheid voor gebreken geldt dit echter alleen als de oorzaak aan de leverancier is toe te rekenen. Indien de oorzaak van de schade binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de leverancier valt, dient deze te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is.
10.2 In gevallen zoals in genoemd onder punt 10.1 komen alle kosten en uitgaven voor rekening van de leverancier, met inbegrip van de kosten van eventuele juridische procedures.
10.3 Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen. 
10.4 Voorafgaand aan een terugroepactie die geheel of gedeeltelijk is toe te schrijven aan een gebrek van een door de leverancier geleverd contractueel vastgelegd product zullen wij de leverancier daarvan schriftelijk in kennis stellen en de leverancier de gelegenheid geven om, in onderlinge samenwerking en overleg, de terugroepactie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, tenzij een kennisgeving aan of samenwerking met de leverancier niet mogelijk is vanwege het spoedeisende karakter. Voor zover de terugroepactie het gevolg is van een gebrek van een contractueel vastgelegd product dat door de leverancier is geleverd, zullen de kosten van de terugroepactie worden gedragen door de leverancier.

11. Opzegging en beëindiging

11.1 Onverlet de wettelijke bepalingen betreffende ontbinding behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst op te zeggen als er een wezenlijke verslechtering is opgetreden of dreigt op te treden in de omstandigheden van de leverancier en hierdoor zijn leveringsverplichtingen aan ons gevaar lopen.
11.2 Verder hebben wij het recht om de overeenkomst op te zeggen als
• de leverancier zich in een situatie van insolventie bevindt;
• de leverancier zijn betalingsverplichtingen niet meer nakomt;
• de leverancier zich in een situatie van dreigende insolventie bevindt, in overeenstemming met InsO § 18, of als de leverancier excessief veel schulden heeft;
• de leverancier een insolventie- of vergelijkbare procedure voor het regelen van schulden aanvraagt voor zijn bedrijf of vermogen;
• de aanvraag voor een insolventieprocedure over het vermogen van de leverancier wordt afgewezen op grond van gebrek aan baten.
11.3 Als er sprake is van een blijvende schuldverplichting zijn punt 11.1 en 11.2 van toepassing, met dien verstande dat in plaats van het recht op opzegging een buitengewoon recht op beëindiging zonder opzeggingstermijn van kracht wordt.
11.4 Als de leverancier zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, hebben wij het recht om de hele overeenkomst op te zeggen als we niet geïnteresseerd zijn in de deelprestatie.
11.5 Indien wij op grond van de hierboven vermelde contractuele rechten met betrekking tot opzegging en beëindiging de overeenkomst opzeggen of beëindigen, dient de leverancier de hierdoor voor ons ontstane schade te vergoeden, tenzij de leverancier hiervoor niet aansprakelijk is.
11.6 Wettelijke rechten en aanspraken worden niet beperkt door de bepalingen onder punt 11.

12. Uitvoering van werkzaamheden

Personen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden uitvoeren op ons bedrijfsterrein, dienen zich te houden aan de voorschriften van de betreffende locatie. De aansprakelijkheid voor ongevallen waar deze personen bij betrokken zijn wordt afgewezen, tenzij deze ongevallen het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van onze verplichtingen.

13. Eigendom, terbeschikkingstelling, materialen

13.1. In zoverre wij de leveranciers materialen ter beschikking stellen, blijven deze in ons eigendom. Verwerking of verandering wordt voor ons gedaan. Als onze materialen en onderdelen in andere producten worden verwerkt die niet van ons zijn, worden wij automatisch mede-eigenaar van dat nieuwe product (inkoopsprijs plus btw), en wel ten belope van de waarde van deze materialen en onderdelen in verhouding tot de andere verwerkte producten ten tijde van de verwerking.
13.2. Als onze materialen en onderdelen onafscheidelijk worden vermengd met producten die niet van ons zijn, worden wij automatisch mede-eigenaar van dat nieuwe product (inkoopsprijs plus btw), en wel ten belope van de waarde van deze materialen en onderdelen in verhouding tot de andere vermengde producten ten tijde van de vermenging. Indien de vermenging op een manier gebeurt waarbij het product van de leverancier als hoofdbestanddeel wordt beschouwd, is overeengekomen dat de leverancier verhoudingsgewijs mede-eigendom aan ons overdraagt. De leverancier behoudt het eigendom of mede-eigendom voor ons.
13.3. Gereedschap blijft ons eigendom; de leverancier is verplicht om gereedschap dat ons toebehoort uitsluitend voor de vervaardiging van door ons bestelde goederen te gebruiken. Verder is de leverancier verplicht om op eigen kosten gereedschap dat ons toebehoort tegen de nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door vuur, water en diefstal. Tegelijkertijd vrijwaart de leverancier ons nu al van alle aanspraken op schadeloosstelling voortkomend uit deze verzekering. Wij nemen deze vrijwaring hierbij aan. De leverancier is verplicht om op eigen kosten en tijdig eventueel benodigde onderhoud- en inspectiewerkzaamheden uit te voeren voor ons gereedschap, alsmede alle onderhoud en reparaties. Eventuele storingen dienen meteen door hem aan ons te worden gemeld; als de leverancier dit verwijtbaar nalaat, blijven de aanspraken op schadevergoeding onverminderd van kracht.
13.4. In het geval dat de ons onder punt 13.1 en/of 13.2 toekomende zekerheidsrechten meer dan 10% hoger zijn dan de inkoopsprijs van al onze nog niet betaalde producten onder voorbehoud, zijn wij verplicht om op verzoek van de leverancier de zekerheidsrechten naar ons goeddunken vrij te geven.

14. Documenten en geheimhouding

14.1 Alle door ons verstrekte informatie van technische of zakelijke aard (inclusief kenmerken die verkregen kunnen worden via overgedragen voorwerpen, documenten of software, en overige kennis en ervaringen) dienen als confidentieel behandeld te worden tegenover derden en mogen in het eigen bedrijf van de leverancier alleen verstrekt worden aan personen die deze nodig hebben voor de levering aan ons en die ook tot geheimhouding verplicht zijn; alle informatie blijft ons exclusief eigendom. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag dergelijke informatie - behalve voor leveringen aan onszelf - niet worden verveelvoudigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Op ons verzoek dient alle informatie die bij ons vandaan komt (indien van toepassing met inbegrip van gemaakte kopieën of archieven) en uitgeleende items terstond en volledig aan ons te worden teruggegeven of te worden vernietigd.
Alle rechten zijn aan ons voorbehouden (met inbegrip van auteursrechten en het recht op (de aanvraag van) intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen, etc.). In het geval dat deze ons door derden zijn verstrekt, geldt het voorbehoud van rechten ook ten gunste van deze derden.
14.2 Producten die zijn geproduceerd op basis van documentatie die door ons is opgesteld, zoals tekeningen, modellen en dergelijke, of op basis van vertrouwelijke informatie, of geproduceerd met onze gereedschappen of nagebouwde gereedschappen, mogen door de leverancier niet zelf worden gebruikt, noch aan derden worden aangeboden of geleverd.

15. Exportcontrole en douane

15.1 De leverancier is verplicht ons in kennis te stellen van eventuele geldende vereisten voor vergunningen of beperkingen voor (her-)export van zijn producten die vallen onder de export- en douaneregelingen in Duitsland, Europa of de VS en de export- en douaneregelingen in het land van oorsprong van zijn producten, in zijn bedrijfsdocumenten en ons tijdig, vóór de eerste levering, de volgende informatie te sturen voor producten waarvoor autorisatie vereist is:
•  Materiaalnummer;
• Productomschrijving;
• Alle toepasselijke exportlijstnummers met inbegrip van het Export Control Classification Number ingevolge de US Commerce Control List (ECCN); 
• Land van herkomst van de producten;
• Statistische productnummer (HS-Code);
• Een contactpersoon in zijn bedrijf voor het beantwoorden van eventuele vragen.
15.2 De leverancier is verplicht om ons onverwijld in kennis stellen van alle wijzigingen in de licentievereisten met betrekking tot de producten die hij aan ons geleverd heeft, ten gevolge van technische wijzigingen, wetswijzigingen of administratieve bepalingen. 

16. Naleving

16.1 De leverancier verplicht zich om, in het kader van zijn zakelijke relatie met ons, noch in het zakelijke verkeer, noch in de omgang met beambten voordelen aan te bieden of te verlenen, ofwel deze te vragen of aan te nemen, die in strijd zijn met de geldende anti-corruptievoorschriften.
16.2. De leverancier verplicht zich om in het kader van onze zakelijke relatie en in overeenstemming met de geldende antitrustwetgeving, geen overeenkomsten of op elkaar afgestemde gedragspatronen aan te gaan met andere ondernemingen die vrije concurrentie beletten, beperken of vervalsen.
16.3 De leverancier garandeert de toepasselijke wetgeving aangaande het minimumloon na te leven en onderleveranciers die in zijn opdracht werken hier ook toe te verplichten. Op verzoek zal de leverancier dit aantonen. In geval van schending van deze garantie zal de leverancier ons vrijwaren van aanspraken van derden en verplicht zijn ons eventuele boetes die ons opgelegd zijn ingevolge hiervan terug te betalen.
16.4 De leverancier zal de wettelijke regelgeving met betrekking tot de behandeling van werknemers, de bescherming van het milieu en veiligheid op het werk naleven en ernaar streven om de nadelige gevolgen van zijn activiteiten voor de mens en het milieu te verminderen.  Daarnaast zal de leverancier de principes in acht nemen van het UN Global Compact Initiative, die vooral betrekking hebben op de bescherming van de internationale mensenrechten, de afschaffing van gedwongen arbeid en kinderarbeid, de uitbanning van discriminatie bij het inhuren en aannemen van personeel, evenals verantwoordelijkheid voor het milieu (www.unglobalcompact.org).
16.5 Wanneer vermoed wordt dat de verplichtingen vermeld onder punt 16.1 tot en met 16.4 geschonden worden, dient de leverancier die mogelijke schendingen terstond op te helderen en ons inlichten over de genomen maatregelen. Mocht het vermoeden gegrond blijken, dient de leverancier ons binnen een redelijke termijn in te lichten over welke maatregelen er binnen het bedrijf genomen zijn om toekomstige schendingen te voorkomen. Als de leverancier deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn nakomt, behouden we ons het recht voor om ons terug te trekken uit overeenkomsten met hem of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden.
16.6 In geval dat de leverancier ernstige wettelijke overtredingen begaat en bij schendingen van de onder punt 16.1 tot en met 16.4 vermelde bepalingen behouden wij ons het recht voor om ons terug te trekken uit de bestaande overeenkomsten of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden.

17. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering is de locatie waar de goederen conform de overeenkomst dienen te worden afgeleverd of waar de dienstverlening dient plaats te vinden.

18. Algemene bepalingen

18.1 Indien een van de bepalingen in deze voorwaarden en aanvullende overeenkomsten nietig blijkt of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen zijn verplicht om de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
18.2 Op de contractuele betrekkingen is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van bepalingen betreffende rechtsconflicten en de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
18.3 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele betrekkingen waarop deze inkoopvoorwaarden gebaseerd zijn, zullen beslecht worden door de rechtbank in Oldenburg. Verder behouden we ons het recht voor om naar ons goeddunken een procedure tegen de leverancier aanhangig te maken bij een rechtbank met jurisdictie over de plaats van vestiging van de leverancier of bij de rechtbank met jurisdictie over de plaats van uitvoering.

Algemene inkoopvoorwaarden downloaden [Laatst bijgewerkt 9/2016, in het Duits]

Choose your language

Please note that this is an automated translation.