Algemene verkoopvoorwaarden

  • van Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • van Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

voor onze leveringen en diensten.


§ 1 Geldigheidsgebied

Deze verkoopvoorwaarden gelden ten opzichte van ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en openbare lichamen.

Onze verkoopvoorwaarden worden op exclusieve wijze toegepast; tegenstrijdige of van onze verkoopsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller worden door ons niet aanvaard, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook in die gevallen waarin wij met kennis van tegenstrijdige of van onze verkoopsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller de levering aan de besteller zonder voorbehoud uitvoeren.

Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de besteller.

§ 2 Algemene bepalingen

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend staan aangegeven of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten.

(2) Bestellingen worden pas bindend wanneer wij de opdracht bevestigd hebben. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

(3) Mondelinge overeenkomsten moeten onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

(4) Verklaringen of aanwijzingen van juridisch belang die na het afsluiten van het contract door de besteller tegenover ons zijn moeten worden afgegeven (bijv. termijnbepalingen, klachten), moeten schriftelijk worden doorgegeven om geldig te zijn.

(5) De gegevens en afbeeldingen in prospecti en catalogi zijn in de branche gebruikelijke benaderingswaarden, tenzij zij door ons uitdrukkelijk als bindend worden aangegeven.

§ 3 Langetermijn- en afroepcontracten, prijsaanpassing

(1) Voor contracten van onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van twee maanden tot het kwartaaleinde.

(2) Als bij langetermijncontracten (contracten met een looptijd van meer dan vier maanden en contracten van onbepaalde duur) een wezenlijke verandering van loon-, materiaal-, of energiekosten optreedt, dan heeft iedere contractpartij het recht om een passende prijsaanpassing te verlangen met inachtneming van deze factoren.

(3) Is er geen bindende bestelhoeveelheid overeengekomen, dan leggen wij aan onze berekening de door de besteller voor een bepaalde periode verwachte bestelhoeveelheid (doelhoeveelheid) ten grondslag. 
Neemt de besteller minder dan de doelhoeveelheid af, dan hebben wij het recht om de stukprijs naar evenredigheid te verhogen. 
Neemt de besteller meer dan de doelhoeveelheid af, dan verlagen wij de stukprijs naar evenredigheid, mits de besteller de extra behoefte minstens drie maanden voor de levering heeft aangekondigd.

(4) Bij leveringscontracten op afroep moeten, wanneer niets anders is overeengekomen, bindende hoeveelheden ons minstens 2 maanden voor de leveringstermijn door afroep worden medegedeeld.
Meerkosten die door een verlate afroep of wijzigingen van de afroep met betrekking tot tijd of hoeveelheid door de besteller zijn veroorzaakt, vallen te zijner lasten; daarbij is onze berekening doorslaggevend.

§ 4 Geheimhouding

(1) Iedere contractpartner zal alle documenten (daaronder vallen ook ontwerpen, modellen en gegevens) en kennis die hij uit de zakelijke relatie krijgt, slechts voor de gezamenlijk nagestreefde doelen gebruiken en met gelijke zorgvuldigheid als de overeenkomstige eigen documenten en kennis ten opzichte van derden geheimhouden wanneer de andere contractpartner deze als vertrouwelijk aanmerkt of bij de geheimhouding ervan een duidelijk belang heeft. Deze verplichting begint zodra hij de eerste documenten of kennis in bezit krijgt en eindigt 36 maanden na einde van de zakelijke relatie.

(2) De verplichting geldt niet voor documenten en kennis die algemeen bekend zijn of die bij verkrijging aan de contractpartner reeds bekend waren, zonder dat deze tot geheimhouding verplicht was, of die daarna voor doorgave aan daartoe berechtigde derden werden overgebracht of die door de ontvangende contractpartner zonder toepassing van geheimhouding van documenten of kennis van de andere contractpartner worden ontwikkeld.

§ 5 Tekeningen en beschrijvingen

Wanneer een contractpartner de ander tekeningen of technische documenten over de te leveren goederen of de productie daarvan ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van de contactpersoon die ze verstrekt heeft.

§ 6 Ontwerpen en productiemiddelen

(1) De productiekosten voor ontwerpen en productiemiddelen (gereedschappen, vormen, sjablonen etc.) worden, voor zover niets anders is overeengekomen, afzonderlijk bij de geleverde waren in rekening gebracht. Dit geldt ook voor productiemiddelen die ten gevolge van slijtage vervangen moeten worden.

(2) De kosten voor onderhoud en deskundige opslag alsook het risico op beschadiging of vernieling van de productiemiddelen worden door ons gedragen.

(3) Wanneer de besteller gedurende de productieperiode van de ontwerpen of productiemiddelen de samenwerking onderbreekt of beëindigt, komen alle tot dan toe gemaakte productiekosten te zijner lasten.

(4) De productiemiddelen blijven, ook al heeft de besteller deze betaald, minstens tot aan de afwikkeling van het leveringscontract in ons eigendom. Daarna heeft de besteller het recht de productiemiddelen op te vragen wanneer met betrekking tot de verstrekking een gezamenlijke overeenkomst is gesloten en de besteller zijn contractuele verplichtingen geheel is nagekomen.

(5) Wij bewaren de productiemiddelen gratis drie jaar na de laatste levering aan onze besteller. Daarna sturen wij de besteller een schriftelijk verzoek om binnen 6 weken kenbaar te maken of hij er nog gebruik van wenst te maken. Onze bewaringsplicht houdt op wanneer binnen 6 weken geen uitspraak is gekomen of geen nieuwe bestelling wordt opgegeven; dan gaan de productiemiddelen in ons eigendom over.

(6) Afnemerbetrokken productiemiddelen mogen door ons alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de besteller voor leveringen aan derden worden gebruikt.

§ 7 Prijzen

Onze prijzen zijn vanzelfsprekend in EURO exclusief BTW, verpakking, vracht, porto, verzekering, (bij exportleveringen) invoerrecht, tarieven en andere publieke heffingen. De prijzen gelden voor de in de contractbevestiging opgevoerde prestatie- en leveringsomvang. Extra of speciale prestaties worden afzonderlijk berekend.

Voor zover de overeengekomen prijzen berusten op onze catalogusprijzen en de levering pas meer dan vier maanden na sluiting van het contract zal plaatsvinden, gelden de bij levering geldige catalogusprijzen (op dat moment verminderd met een overeengekomen procentuele of vaste korting).

§ 8 Betalingsvoorwaarden

(1) Betalingen moeten uiterlijk bij verstrekking van de levering of prestatie worden gedaan. Kopen op rekening is alleen mogelijk na overeenstemming, waarbij facturen principieel binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting moeten worden betaald. Voor zover in afwijking van dit principe een betalingstermijn met korting bij contante betaling individueel is overeengekomen, kan de besteller op deze korting alleen dan aanspraak maken, wanneer hij niet met de betalingen van de vorderingen in gebreke is gebleven. Bepalend voor de vervaldatum is de ontvangst van de gelden bij ons. Cheques gelden pas na inning als betaling.

(2) Wanneer wij onmiskenbaar deels gebrekkige goederen hebben geleverd, is de besteller desondanks verplicht de betaling voor het deel zonder gebreken te voldoen, tenzij hij in deellevering geen interesse heeft. Overigens kan de besteller slechts met rechtsgeldig vastgestelde of onbestreden tegenaanspraken verrekenen.

(3) Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht rente wegens te late betaling in rekening te brengen ter hoogte van de koers die de bank ons voor rekening-courantkrediet berekent, minstens echter ter hoogte van acht procentpunten boven de huidige basiskoers van de Europese Centrale Bank. De claim van hogere rente en verdere schade in geval van te late betaling blijft onaangetast.

(4) Bij te late betaling kunnen wij na schriftelijke berichtgeving aan de besteller het nakomen van onze verplichtingen tot aan de ontvangst van de betalingen opschorten.

(5) Wissels en cheques worden slechts na overeenkomst alsook slechts ten behoeve van de vervulling op voorwaarde van disconteerbaarheid aanvaard. Discontokosten worden vanaf de vervaldag van de factuur berekend. Een garantie voor tijdige ontvangst van wissel en cheque en voor het indienen van wisselprotest wordt uitgesloten.

(6) Wanneer na afsluiting van het contract duidelijk wordt dat onze betalingsaanspraak wegens gebrek aan draagkracht van de besteller in gevaar komt, dan kunnen wij de prestatie weigeren en voor de besteller een passende termijn bepalen waarbinnen hij stap voor stap tegen levering moet betalen of garantie geven. Bij weigering van de besteller of wanneer er niet binnen de termijn wordt betaald, hebben wij het recht het contract op te zeggen en schadevergoeding te eisen.

§ 9 Levering

(1) Door ons in vooruitzicht gestelde termijnen en betaaldata voor levering gelden steeds slechts bij benadering, tenzij er uitdrukkelijk een vaste termijn of betaaldatum is toegezegd of overeengekomen.

(2) Voor zover niets anders is overeengekomen, leveren wij "ex-works". Bepalend voor de naleving van de leveringsdatum of leveringstermijn is ons bericht dat de levering klaar staat voor verzending resp. afgehaald kan worden.

(3) De leveringstermijn vangt aan met het verzenden van de contractbevestiging en wordt adequaat verlengd wanneer de voorwaarden van § 16 van toepassing zijn.

(4) Deelleveringen zijn in redelijke omvang toelaatbaar. Redelijk is een deellevering wanneer

  • deze voor de besteller in het kader van het contractueel vastgelegde bestemmingsdoel gebruikt wordt;
  • de levering van de resterende goederen wordt gegarandeerd en
  • voor de besteller hierdoor geen aanzienlijke meerkosten of extra kosten ontstaan (tenzij wij ons tot overname van deze kosten bereid verklaren).

Deelleveringen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

§ 10 Verzending en risico-overgang

(1) Goederen die als verzendklaar worden gemeld, moeten door de besteller onmiddellijk worden overgenomen. Gebeurt dit niet, dan hebben wij het recht deze naar eigen keuze te verzenden of op kosten en risico van de besteller op te slaan. Voor de opslag moet de besteller ons voor iedere nieuwe maand opslagkosten ter hoogte van 0,5%, ten hoogste echter in totaal 5% van de prijs van de levering betalen. Het bewijs van hogere of mindere kosten staat de contractpartners vrij.

(2) Behoudens speciale overeenkomst kiezen wij het transportmiddel en de transportroute.

(3) Met de overhandiging aan de spoorwegen, de expediteur of de vrachtrijder resp. met het begin van de opslag, uiterlijk echter met het verlaten van het bedrijf of de opslag, gaat het risico over op de besteller, zelfs dan wanneer wij de levering op ons hebben genomen.

(4) Als de verzending of de overhandiging wordt vertraagd door bepaalde omstandigheden waarvan de oorzaak bij de besteller ligt, gaat het risico vanaf de dag waarop de levering gereed staat en waarvan wij de besteller op de hoogte hebben gesteld, over op de besteller.

§ 11 Leveringsvertraging

(1) Wanneer wij voorzien dat de goederen niet binnen de levertermijn kunnen worden geleverd, dan zullen wij de besteller daarvan onmiddellijk in kennis stellen, hem de reden hiervan doorgeven en indien mogelijk een nieuw leveringstijdstip in het vooruitzicht stellen.

(2) Wanneer de levering door een in § 16 opgevoerde omstandigheid of door handelen of verzuim van de besteller wordt vertraagd, dan wordt een aan de omstandigheden aangepaste verlenging van de leveringstermijn gegarandeerd.

(3) Het naleven van leveringstermijnen vereist de tijdige ontvangst van alle door de besteller te leveren documenten, vereiste vergunningen en vrijgaven alsook de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de besteller. Wordt aan deze voorwaarden niet tijdig voldaan, dan worden de termijnen overeenkomstig verlengd; dit geldt niet wanneer de vertraging door ons toedoen wordt veroorzaakt.

(4) De besteller heeft slechts dan het recht het contract op te zeggen, wanneer wij de leveringstermijn niet naleven en hij ons tevergeefs een passende naleveringstermijn heeft opgelegd. De besteller is verplicht op ons verzoek binnen een passende termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering het contract opzegt of de levering wil laten doorgaan.

(5) Het optreden van onze leveringsvertraging wordt volgens wettelijke voorschriften bepaald. In ieder geval is echter een aanmaning door de besteller vereist.

(6) Wanneer onze levering wordt vertraagd, kan de besteller - voor zover hij geloofwaardig maakt dat hierdoor voor hem schade is ontstaan - een schadenvergoeding voor iedere volle vertragingsweek van resp. 0,5%, in totaal echter hoogstens 5% van de leveringswaarde van de vertraagd opgeleverde goederen eisen.

(7) Zowel aanspraak op schadevergoeding van de besteller wegens de vertraging van de levering als aanspraak op schadevergoeding in plaats van de levering die over de grenzen van de in § 11 punt 6 genoemde grenzen uitkomt, is in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een ons opgelegde termijn, uitgesloten. Dit geldt niet voor zover er in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens het toebrengen van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden het recht op eigendom voor alle geleverde goederen totdat de besteller aan het vervullen van alle eisen uit de zakelijke verbinding heeft voldaan.

(2) De besteller heeft het recht deze goederen via de gebruikelijke ambtelijke weg te verhandelen, zolang hij zijn verplichtingen uit de zakelijke verbinding met ons maar tijdig nakomt. Hij mag echter de voorbehoudsgoederen noch verpanden noch als onderpand overgeven. Hij is verplicht onze rechten bij gecrediteerde doorverkoop van de voorbehoudsgoederen te garanderen.

(3) Wanneer de besteller zich niet aan het contract houdt, met name wanneer hij bij het betalen van de koopprijs in gebreke blijft, hebben wij het recht volgens de wettelijke voorschriften het contract te ontbinden of/en de goederen van het eigendomsvoorbehoud terug te vorderen. Het terugvorderen houdt niet gelijk de verklaring van ontbinding in; we hebben eerder het recht de goederen slechts terug te vorderen en ons de ontbinding van het contract voor te behouden. Wanneer de besteller de prijs niet betaalt, mogen wij slechts een beroep doen op deze rechten wanneer wij de besteller van tevoren tevergeefs een passende betalingstermijn hebben opgelegd of wanneer een dergelijke termijnoplegging volgens de wettelijke voorschriften nodig is. Verder hebben wij het recht op ontbinding van het contract wanneer openstelling van de insolventieprocedure over het vermogen van de besteller is opgelegd.

(4) Alle vorderingen en rechten uit de verkoop of een eventueel aan de besteller toegekende verhuur van goederen waaraan eigendomsrechten van ons verbonden zijn, moet de besteller nu reeds als onderpand aan ons overdragen. Wij accepteren hiermee de overdracht. Ook na de overdracht blijft de besteller gemachtigd tot het innen van deze vorderingen. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, hij de betalingen tijdig voldoet en wanneer er met name geen aanvraag tot openstelling van een compensatie- of insolventieprocedure is gedaan of wanneer er sprake is van een staking van betalingen. Is dit echter wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de besteller ons de overgedragen vorderingen en de debiteuren ervan bekend maakt, alle vereiste gegevens voor inning verschaft, de daarbij behorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) van de overdracht op de hoogte stelt.

(5) Een eventuele be- of verwerking van de voorbehoudsgoederen moet de besteller steeds voor ons uitvoeren. Wanneer de voorbehoudsgoederen met andere, niet tot ons behorende producten verwerkt of onscheidbaar versmolten worden, dan verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe producten naar verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen of gemengde producten tot aan het tijdstip van de verwerking of versmelting. Wanneer onze goederen met andere mobiele producten tot een uniform product verbonden of onscheidbaar versmolten worden en het andere product moet worden beschouwd als hoofdproduct, dan draagt de besteller ons proportioneel mede-eigendom over voor zover het hoofdproduct onder zijn bezit valt. De besteller garandeert ons het eigendom of mede-eigendom. Voor het door verwerking of verbinding resp. versmelting ontstane product geldt voor het overige hetzelfde als voor de voorbehoudsgoederen.

(6) Over handhavingsmaatregelen van derden in de voorbehoudsgoederen, in de ons overgedragen vorderingen of andere cauties moet de besteller ons onmiddellijk onder overgave van de voor bemiddeling noodzakelijke documenten op de hoogte stellen. Dit geldt tevens voor andersoortige benadelingen.

(7) Wanneer de waarde van de bestaande cauties de gegarandeerde vorderingen in totaal met meer dan 20% overstijgt, dan zijn wij wat dat betreft als de besteller dat wenst tot openstelling van cauties naar onze keuze verplicht.

§ 13 Gebreken

(1) De kwaliteit van de goederen wordt uitsluitend bepaald op grond van de overeengekomen technische leveringsvoorschriften. Wanneer wij volgens tekeningen, specificaties, ontwerpen etc. van onze besteller moeten leveren, neemt deze het risico van de geschiktheid voor het geplande toepassingsdoel op zich. Beslissend voor de contractuele staat van de goederen is het tijdstip van risico-overgang volgens § 10.

(2) Voor gebreken die door ongeschikte of ondeskundige toepassing, verkeerde montage resp. inwerkingstelling door de besteller of derden, gebruikelijke slijtage, verkeerde of slordige behandeling ontstaan, staan wij net zo weinig in als voor de gevolgen van ondeskundige en zonder onze goedkeuring voorgenomen wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden van de besteller of derden. Hetzelfde geldt voor gebreken die de waarde of de deugdelijkheid van de goederen slechts in beperkte mate verminderen.

(3) Claims op materiële gebreken verjaren binnen 12 maanden. De wettelijke bepalingen betreffende afloopremming, remming en nieuwe start van de termijnen blijven onaangetast

(4) De claims op materiële gebreken van de koper veronderstellen dat hij aan zijn wettelijke verplichtingen van onderzoek en kennisgeving van de gebreken heeft voldaan (§§ 377, 381 HGB). Wanneer bij onderzoek of later een gebrek wordt aangetoond, dan moeten wij hiervan onmiddellijk melding maken. De melding geldt als onmiddellijk wanneer deze binnen twee weken plaatsvindt, waarbij als deadlinegarantie het tijdig verzenden van de melding voldoende is. Onafhankelijk van deze verplichting tot onderzoek en kennisgeving van de gebreken moet de besteller duidelijk aantoonbare gebreken (inclusief verkeerde en minderlevering) binnen twee weken vanaf levering schriftelijk melden, waarbij ook hier als deadlinegarantie het tijdig verzenden van de melding voldoende is. Verzuimt de besteller het verplichte onderzoek en/of de melding van gebreken, dan is onze aansprakelijkheid voor het niet gemelde gebrek uitgesloten. Wanneer een afname van de goederen of een eerste ontwerptest is overeengekomen, is de kennisgeving van gebreken die de besteller bij zorgvuldige afname of eerste ontwerptest zou hebben kunnen vaststellen, uitgesloten.

(5) Wij moeten in de gelegenheid worden gesteld de gebreken vast te stellen. Afgekeurde goederen moeten op verzoek onmiddellijk aan ons geretourneerd worden; wij nemen de transportkosten over wanneer de kennisgeving van gebreken terecht blijkt. Wanneer de besteller deze verplichtingen niet nakomt of zonder onze toestemming wijzigingen aan de reeds afgekeurde goederen aanbrengt, verliest hij eventuele aanspraken op materiële gebreken.

(6) Bij terechte, overeenkomstig de termijn ingediende kennisgeving van gebreken repareren wij naar onze keuze de afgekeurde goederen of leveren kosteloze vervanging.

(7) Vervolgens moeten wij in de gelegenheid worden gesteld binnen een passende termijn de prestaties alsnog te leveren.

(8) Wanneer de reparatie mislukt, kan de besteller – onverminderd eventuele aanspraak op schadevergoeding volgens § 15 – het contract annuleren of de vergoeding verlagen.

(9) Aanspraken van de besteller wegens kosten die voor de aanvullende prestaties ontstaan, met name transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten stijgen doordat het product van de levering naderhand naar een andere plaats gebracht is, tenzij dit het gevolg is van het bedoelde gebruik van de goederen.

(10) Wettelijke regresvorderingen van de besteller tegen ons hebben alleen kans van slagen wanneer de besteller met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke claims op gebreken. Voor de omvang van de regresvorderingen geldt verder § 13 (10), laatste zin.

(11) Voor schadevergoedingsvorderingen geldt overigens § 15 (Overige vorderingen, aansprakelijkheid). Verdergaande of andere dan de in deze § 13 geregelde vorderingen van de besteller tegen ons en onze plaatsvervangende agenten wegens een materiaal gebrek zijn uitgesloten.

(12) Bij vorderingen wegens materiële gebreken mogen de betalingen van de besteller in een mate achterwege blijven die in een adequate verhouding tot de opgetreden materiële gebreken staat. De besteller mag de betalingen slechts dan achterwege laten wanneer een kennisgeving van materiële gebreken wordt gehonoreerd, over de terechtheid waarvan geen enkele twijfel kan bestaan. Wanneer de kennisgeving van gebreken niet wordt gehonoreerd, hebben wij het recht te eisen dat de besteller de voor ons ontstane kosten vergoedt.

§ 14 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten, defecten

(1) Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn wij verplicht de levering alleen in het land van de leveringsplaats vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: octrooirechten) te bieden. Voor zover een derde wegens schending van de octrooirechten door ons gedane, contractueel geëxploiteerde leveringen tegen de besteller terecht vorderingen heft, zijn wij aansprakelijk ten opzichte van de besteller binnen de in § 13 punt 3 bepaalde termijn als volgt:
a) Wij zullen naar onze keuze en op onze kosten ofwel een gebruiksrecht op de desbetreffende leveringen verwerven om deze zodanig te veranderen dat het octrooirecht niet geschonden wordt, ofwel de geleverde producten vervangen. Wanneer dit voor ons tegen adequate voorwaarden niet mogelijk is, dan staan de besteller de wettelijke annulerings- of verminderingsrechten ter beschikking.
b) Onze plicht tot betaling van schadevergoeding richt zich naar § 15.
c) De hierboven genoemde verplichtingen bestaan slechts voor zover de besteller ons over de door derden geldend gemaakte vorderingen direct schriftelijk inlicht, een schending niet erkent en ons alle tegenmaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Wanneer de besteller het gebruik van de levering uit schadeverminderings- of andere belangrijke gronden opschort, is hij verplicht derden erop te wijzen dat aan de gebruiksopschorting geen erkenning van de schending van het octrooirecht is verbonden.

(2) Vorderingen van de besteller zijn uitgesloten voor zover hij de schending van het octrooirecht moet vertegenwoordigen.

(3) Vorderingen van de besteller zijn verder uitgesloten voor zover de schending van het octrooirecht wordt veroorzaakt door speciale richtlijnen van de besteller, door een voor ons niet te voorspellen toepassing of door het wijzigen van de levering door de besteller of het gebruik tezamen met niet door ons geleverde producten.

(4) Wanneer sprake is van schendingen van het octrooirecht gelden voor de in nr.1 geregelde vorderingen van de besteller verder § 13 punt 8 en 13

(5) Wanneer dergelijke defecten zich voordoen, gelden de bepalingen van § 13 (Materiële gebreken) dienovereenkomstig.

(6) Verdergaande of andere dan de in deze § 14 geregelde vorderingen van de besteller tegen ons en onze plaatsvervangende agenten wegens een defect zijn uitgesloten.

§ 15 Overige vorderingen, aansprakelijkheid

(1) Schadevergoeding- en onkostenvergoedingsvorderingen van de besteller (hierna: schadevergoedingsvorderingen), ongeacht op welke rechtsgrond, met name wegens schending van plichten uit de schuldovereenkomst en uit ongeoorgoofd handelen, zijn uitgesloten

(2) Dit geldt niet wanneer er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de Duitse wet Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), opzet, grove nalatigheid, schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en schending van essentiële contractplichten (plicht die vervuld moet worden om de juiste uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarop de contractpartner vast vertrouwt en mag vertrouwen). De schadevergoedingsvordering voor schending van essentiële contractplichten is echter tot de contracteigen, voorzienbare schade begrensd, voor zover geen opzet of grove nalatigheid aanwezig is of aansprakelijkheid wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid bestaat. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller is aan de onderhavige bepalingen niet verbonden.

(3) Voor zover de besteller volgens deze § 15 recht heeft op schadevergoedingsvorderingen, verjaren deze na afloop van de voor vorderingen voor materiële gebreken geldende verjaringstermijn overeenkomstig § 13 punt 3. Bij schadevergoedingsvorderingen volgens de Duitse wet Productaansprakelijkheid gelden de wettelijke voorschriften.

§ 16 Overmacht

Overmacht, onenigheden op het werk, onlusten, overheidsmaatregelen, uitblijven van toeleveringen van onze leveranciers en andere onvoorziene, onafwendbare en belangrijke gebeurtenissen bevrijden de contractpartner voor de duur van de verstoring en de omvang hiervan van zijn prestatieplichten. Dit geldt eveneens wanneer deze gebeurtenissen op een tijdstip plaatsvinden waarop de contractpartner te laat zijn betalingen verricht. De contractpartners zijn verplicht binnen de grenzen der redelijkheid onmiddellijk de vereiste informatie te geven en hun verplichtingen in goed vertrouwen aan de gewijzigde situatie aan te passen.

§ 17 Plaats van levering, bevoegde rechtbank en toepasbaar recht, contractverplichting

(1) Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is de zetel van ons bedrijf de plaats van levering.

(2) Enige bevoegde rechtbank is, wanneer de besteller koopman is, bij alle uit de contractverhouding direct of indirect voortkomende geschillen de rechtbank van onze vestigingsplaats. Wij hebben echter ook het recht binnen de vestigingsplaats van de besteller een aanklacht in te dienen.

(3) Voor de rechtsbetrekkingen in samenhang met dit contract geldt het Duitse materieel recht met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

(4) Het contract blijft ook bij juridische ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen op zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet wanneer het vasthouden aan het contract een onredelijke zwaar probleem voor een van beide contractpartners zou vormen.

Versie: 07.11.2013

Choose your language

Please note that this is an automated translation.