Współdziałanie

ZOBOWIĄZANIA GRUPY GRAEPEL

Zaufanie klientów, partnerów biznesowych, dostawców, akcjonariuszy czy opinii publicznej pokładane w całej grupie Graepel zależy zasadniczo od odpowiedzialnego, zaangażowanego, szczerego zachowania wszystkich pracowników.

W celu spełnienia tego zaufania Graepel oczekuje od swojej całej załogi operatywności, postępowania zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami

Grupa Graepel`a składa się z:
  • Friedrich Graepel Aktiengesellschaft | D
  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel North America | Omaha, Nebr. | USA
  • Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG | D
Zasady i cele

Termin “Compliance” – zgodność pochodzi z języka angielskiego I oznacza przestrzeganie praw, reguł I zasad postępowania. Kodeks stanowi wytyczne i pomoc w celu uniknięcia niewłaściwego postępowania. Koncentracja programu “Compliance” w Graepel`u to zgodne budowanie świadomości pracowników, tym samym zapobiegając prowadzenia wątpliwych działań.

Kodeks postępowania

Graepel jest międzynarodową dynamicznie rozwijającą się firmą z ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie obróbki blachy. Jako dostawca systemów innowacyjnych wyrobów z blachy wspieramy naszych klientów z naszym doświadczeniem i know-how w całym łańcuchu procesu i dostarczamy doskonałe rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. Wymagane jest aby każdy pracownik grupy Graepel był odpowiedzialny, przestrzegał przepisy oraz niniejszy kodeks postępowania.

Kodeks będzie stanowić wytyczne i pomoc, aby uniknąć niewłaściwego postępowania. Opisane wymagania, zachowania, są wiążące dla pracownika (m / w) wszystkich firm Graepel.

Ustawy i przepisy

Graepel oczekuje od swoich pracowników, by znali i przestrzegali przepisy i wymogi operacyjne, które mają wpływ na ich pracę. Zwłaszcza od kierownictwa firmy wymaga się działania dającego przykład i wzór do naśladowania, wymaga się wysokiego poziomu kompetencji etycznych i socjalnych. Są odpowiedzialni za przestrzeganie i wdrażanie kodeksu w zakresie ich działania.

Sprzeczność interesów

Na wszystkich szczeblach i we wszystkich działach należy podejmować decyzje firmowe, działając w najlepszej wierze i w interesie przedsiębiorstwa. Przesłanki osobiste i interesy prywatne nie mogą wpływać na stosunki w strukturach przedsiębiorstwa. Należy bezwzględnie unikać potencjalnych konfliktów interesów, a jeśli nie jest to możliwe, należy działać w taki sposób, aby te konflikty zostały zneutralizowane. W przedsiębiorstwie Graepel nie będą tolerowane korupcja oraz inne zachowania niezgodne z prawem.

Dostawców należy dobierać wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów. Także przy zlecaniu zamówień wymagana jest uczciwa i bezstronna ewaluacja ofert. Prywatne przydzielanie zamówień partnerom Graepel, którzy pozostają w bezpośrednim związku z zakresem roboczym danego pracownika, jest dozwolone tylko po wcześniejszym zezwoleniu ze strony przełożonego. Zabronione jest oferowanie lub deklarowanie kontrahentom lub organom państwowym korzyści majątkowych w celu skłonienia ich do nierzetelnego lub niezgodnego z prawem działania przy prowadzeniu interesów.

Wszelkiego rodzaju uzgodnienia z konkurentami naruszające zapisy prawa kartelowego są wykluczone. W odniesieniu do prezentów i podarunków w firmie Graepel obowiązują zasady transparentnego ich rozliczania.

Wsparcie finansowe

Jakość naszych produktów i usług stanowi dla nas element motywujący, pozwalający firmie Graepel pozyskiwać kolejnych klientów. Przy pracy nie korzystamy z takich środków, jak obiecywanie korzyści majątkowych lub łapówki. W uzupełnieniu do tego zwracamy uwagę na fakt, że według obowiązujących ustaw podatkowych nakłady na prezenty dla osób, które nie są pracownikami

Graepel, mogą być odliczane od podatku tylko wówczas, kiedy nie przekraczają kwoty 35 Euro w jednym roku gospodarczym. Także od naszych dostawców i kontrahentów oczekujemy, że będą pracować na dobre imię naszej firmy, solidnie wywiązując się ze swoich zobowiązań i obowiązków. Aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, wykluczone są przysługi i uprzejmości, wychodzące poza wartość netto 35 Euro. Jedno naruszenie przepisów może poważnie zaszkodzić wizerunkowi całej firmy.

 

Także od naszych dostawców i kontrahentów oczekujemy, że będą pracować na dobre imię naszej firmy, solidnie wywiązując się ze swoich zobowiązań i obowiązków. Aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, wykluczone są przysługi i uprzejmości, wychodzące poza wartość netto 35 Euro. Jedno naruszenie przepisów może poważnie zaszkodzić wizerunkowi całej firm

Nakłady firmowe i prywatne

Należy zwracać uwagę na rozdzielanie nakładów firmowych od prywatnych. Dokładny podział w tym zakresie jest trudny, dlatego koszty, w szczególności koszty prezentów i koszty okolicznościowe należy pokrywać ze źródeł prywatnych..

Działalność dodatkowa i udziały

Realizowanie działalności dodatkowej lub pobocznej w przedsiębiorstwach, które są konkurencyjne w stosunku do Graepel, lub u klientów i dostawców, jest zasadniczo wykluczone. Wyjątkiem jest działalność dodatkowa, która nie ma wpływu na pracę w Graepel. Wymaga to jednak zgłoszenia i zatwierdzenia w dziale kadr.

Udziały (kapitałowe) u konkurentów, dostawców lub klientów należy zgłaszać działowi kadr

Pracownicy

W firmie Graepel nie ma miejsce dyskryminowanie pracowników ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, obywatelstwo, religię, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Dotyczy to zatrudniania pracowników, istniejących stosunków pracy oraz rozwoju zawodowego w Graepel. W tym zakresie decydujące są osiągnięcia, osobowość, umiejętności i odpowiedniość pracowników do danych stanowisk.

Firma Graepel przestrzega obowiązujących regulacji z zakresu prawa pracy. Każdemu pracownikowi Graepel przysługuje w ramach przepisów ustawowych danego kraju prawo do poszanowania interesów oraz do zakładania stowarzyszeń pracowniczych lub do uczestnictwa w nich. Żaden pracownik lub przedstawiciel pracownika nie będzie dyskryminowany ze względu na korzystanie z tego rodzaju praw. Firma Graepel prowadzi otwartą i konstruktywną współpracę ze stowarzyszeniami pracowniczymi, odpowiednio do zapisów występujących przepisów ustawowych.

Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i ochrona środowiska

Firma Graepel troszczy się o bezpieczeństwo pracowników na stanowisku pracy i oferuje przystosowane w zakresie ochrony zdrowia środowisko pracy.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są przy realizowaniu swoich zadań roboczych minimalizować zagrożenia dla środowiska i zdrowia oraz stymulować oszczędne obchodzenie się z zasobami. W przypadku produktów i procesów należy zwracać uwagę na efektywne wykorzystanie energii i zasobów oraz dążyć do jak największej nieszkodliwości dla środowiska.

Dane poufne

W celu zapewnienia wysokiej ochrony danych i informacji w Graepel, wiedza o poufnych czynnościach, danych i zamiarach Graepel i kontrahentów Graepel może być wykorzystywana tylko w bezpośrednim związku z kwestiami firmowymi i podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Sankcje za naruszenia

Umyślne i naruszenie obowiązujących wymogów prawnych i przepisów operacyjnych nie będzie tolerowane. Wszelkie pogwałcenie przepisów będzie badane.

Ocena

Kadra zarządzająca jest zobowiązania zapewnić w swoim zakresie odpowiedzialności, że:

interesy będą realizowane zgodnie z zapisami istotnych ustaw oraz dyrektyw wewnętrznych,

naruszenia kodeksu zachowań oraz regulacji wydanych na jego podstawie będą wykrywane, rozpatrywane i korygowane.

Kierownictwo

Na początku roku obrotowego 2011 firma Friedrich Graepel AG stworzyła w całym przedsiębiorstwie nadrzędną funkcję zgodności. Felix Graepel przejął w roku 2019 odpowiedzialność za ten obszar. Dodatkowo wyznaczono dwie inne osoby kontaktowe ds. zgodności, aby ustalenia mogły zapadać na wszystkich szczeblach.

Choose your language

Please note that this is an automated translation.