Ogólne warunki sprzedaży

  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

Dla naszych towarów i usług.


§ 1 Zakres obowiązywania

Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują w stosunku do przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego oraz wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych.

Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują na zasadach wyłączności; przeciwne lub odbiegające od naszych Warunków Sprzedaży warunki zamawiającego nie są przez nas uznawane, chyba że jednoznacznie zaakceptowaliśmy ich obowiązywanie, potwierdzając to na piśmie. Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują także wówczas, kiedy przy wiedzy o przeciwnych lub odbiegających od naszych Warunków Sprzedaży warunkach zamawiającego bez zastrzeżeń realizujemy dostawę do zamawiającego.

Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują także dla wszystkich przyszłych transakcji z zamawiającym.

§ 2 Postanowienia ogólne

(1) Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące, o ile nie są jednoznacznie oznaczone jako wiążące i o ile nie zawierają określonego terminu na ich przyjęcie.

(2) Zamówienia stają się wiążące dopiero z naszym potwierdzeniem zamówienia. Treść potwierdzenia zamówienia ma decydujące znaczenie dla prowadzenia transakcji.

(3) Porozumienia ustne należy niezwłocznie i szczegółowo potwierdzać na piśmie.

(4) Istotne pod względem prawnym oświadczenia lub stwierdzenia, które po zawarciu umowy zamawiający zobowiązany jest nam złożyć (np. określenie terminów, zgłoszenie wad) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(5) Informacje i rysunki zawarte w prospektach i katalogach stanowią typowe dla branży wartości orientacyjne, chyba że zostaną przez nas jednoznacznie uznane za wiążące.

§ 3 Umowy długoterminowe i umowy o dostawach na żądanie, waloryzacja cen

(1) Umowy zawarte na czas nieokreślony można wypowiedzieć ze skutkiem na koniec kwartału, z zachowaniem okresu wypowiedzenia obejmującego 2 miesiące.

(2) Jeśli podczas obowiązywania umów długoterminowych (umowy z okresem obowiązywania dłuższym niż 4 miesiące i umowy zawierane na czas nieokreślony) nastąpi istotna zmiana kosztów robocizny, materiałów lub energii, każda strona umowy ma prawo domagać się odpowiedniej waloryzacji cen z uwzględnieniem tych czynników.

(3) Jeśli nie uzgodniono wiążącej ilości zamówienia, za podstawę naszej kalkulacji przyjmujemy oczekiwaną przez zamawiającego na określony okres, niewiążącą ilość zamówienia (ilość docelową). 
Jeśli zamawiający odbiera mniejszą ilość niż ilość docelowa, przysługuje nam prawo odpowiedniego zwiększenia ceny za sztukę. 
Jeśli zamawiający odbiera większą ilość niż ilość docelowa, odpowiednio obniżymy cenę za sztukę, o ile zamawiający zgłosi zwiększone zapotrzebowanie przynajmniej na 3 miesiące przed dostawą.

(4) W przypadku umów o dostawach na żądanie, jeśli nie uzgodniono inaczej, wiążące ilości należy nam zgłaszać przynajmniej na 2 miesiące przed terminem dostawy.
Dodatkowe koszty, które powstaną z powodu opóźnionego zamówienia na żądanie lub późniejszych zmian zamówienia na żądanie pod względem czasu lub ilości, które zostały wprowadzone przez zamawiającego, obciążają zamawiającego; decydująca jest przy tym nasza kalkulacja.

§ 4 Poufność

(1) Każda strona umowy zobowiązuje się stosować tylko do wspólnie ustalonych celów oraz traktować poufnie i chronić przed dostępem osób trzecich, tak jak swoje dokumenty i informacje, wszystkie dokumenty (do tego zaliczają się także wzory, modele i dane) oraz informacje, w których posiadanie wejdzie w trakcie stosunku handlowego, jeśli druga strona umowy oznaczy je jako poufne albo będzie mieć oczywisty interes w zachowaniu ich w tajemnicy. Takie zobowiązanie bierze swój początek z pierwszym otrzymaniem dokumentów lub informacji, a wygasa po 36 miesiącach od zakończenia stosunku handlowego.

(2) Zobowiązanie to nie dotyczy dokumentów i informacji, które są powszechnie znane lub które były już znane stronie umowy w chwili ich otrzymywania, przy czym dana strona nie była zobowiązana do ich utrzymywania w tajemnicy, albo które później zostały przekazane przez uprawniony do ich przekazania podmiot trzeci albo które zostały wypracowane przez odbierającą je stronę umowy bez korzystania z utajnionych dokumentów lub informacji drugiej strony umowy.

§ 5 Rysunki i opisy

Jeśli jedna strona umowy udostępnia drugiej rysunki lub dokumenty techniczne dotyczące dostarczanego towaru lub jego produkcji, dokumenty te pozostają własnością przedkładającej je strony umowy.

§ 6 Wzory i środki produkcyjne

(1) Koszty wykonania wzorów i środków produkcyjnych (narzędzia, formy, szablony itp.) będą, o ile nie zostanie uzgodnione jednorazowo inaczej, wykazywane na fakturze, w oddzielnej pozycji niż dostarczany towar. Dotyczy to także środków produkcyjnych, które muszą zostać wymienione w konsekwencji zużycia.

(2) Koszty utrzymania i należytego przechowywania oraz ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia środków produkcyjnych będą ponoszone przez nas.

(3) Jeśli zamawiający rozwiąże współpracę lub zakończy ją podczas okresu przygotowywania wzorów lub środków produkcyjnych, wszystkie zaistniałe do tego czasu koszty produkcyjne obciążają go.

(4) Także kiedy zamawiający zapłaci za nie, środki produkcyjne, przynajmniej do zrealizowania umowy dostaw pozostają w jego posiadaniu. W późniejszym czasie zamawiający ma prawo domagać się wydania środków produkcyjnych, jeśli w odniesieniu do czasu wydania środków produkcyjnych została wypracowana zgodna regulacja, a zamawiający w pełnym zakresie wywiązał się ze swoim zobowiązań umownych.

(5) Nieodpłatnie przechowujemy środki produkcyjne przez trzy lata po naszej ostatniej dostawie do naszego zamawiającego. Potem pisemnie wezwiemy zamawiającego do wyrażenia swojego stanowiska na temat dalszego zastosowania w ciągu 6 tygodni. Nasze zobowiązanie do przechowywania kończy się, jeśli w ciągu tych 6 tygodni stanowisko nie zostanie sformułowane albo kiedy nie zostanie dokonane nowe zgłoszenie; potem środki produkcyjne przechodzą na naszą własność.

(6) Środki produkcyjne odnoszące się do odbiorcy mogą być stosowane przez nas dla celów dostaw dla podmiotów trzecich tylko z wcześniejszym pisemnym wezwaniem zamawiającego.

§ 7 Ceny

Nasze ceny są wyrażone w EURO i nie obejmują podatku obrotowego, kosztów opakowania, przewozu, opłat pocztowych, ubezpieczenia, (w przypadku dostaw eksportowych) cła, opłat i innych wydatków publicznych. Ceny te obowiązują dla wymienionego w potwierdzeniu zamówienia zakresu usług i dostaw. Usługi dodatkowe lub specjalne będą rozliczane osobno.

Jeśli u podstaw uzgodnionych cen leżą nasze ceny katalogowe, a dostawa ma następować dopiero ponad cztery miesiące po zawarciu umowy, obowiązują ważne w chwili dostawy ceny katalogowe (każdorazowo z potrąceniem uzgodnionego procentowego lub stałego rabatu).

§ 8 Warunki płatności

(1) Płatności należy uregulować najpóźniej w chwili przekazania przedmiotu dostawy lub usługi. Zakupy z określonym terminem płatności wymagają uzgodnienia, przy czym faktury płatne są zasadniczo w ciągu 30 dni od daty wystawienia, bez potrąceń. Jeśli odmiennie od tej zasady termin płatności z rabatem zostanie uzgodniony indywidualnie, zamawiający może domagać się takiego potrącenia tylko wówczas, kiedy nie pozostaje w stanie zwłoki z opłaceniem należności. O dacie zapłaty decyduje zapisanie środków na dobro naszego rachunku. Czeki uznawane są skuteczną formę płatności dopiero po ich zrealizowaniu.

(2) Jeśli, co można bezspornie stwierdzić, dostarczyliśmy częściowo wadliwy towar, zamawiający jest mimo wszystko zobowiązany dokonać zapłaty za część towaru pozbawioną wad, chyba że dostawa cząstkowa nie leży w jego interesie. Oprócz tego zamawiający może rozliczać swoje wierzytelności tylko w stosunku do prawomocnie stwierdzonych lub bezspornych roszczeń przeciwnych.

(3) W razie przekroczenia terminu mamy prawo ująć w rachunku odsetki za zwłokę, odpowiednio do obowiązującej stawki procentowej, które bank naliczy nam dla kredytów w rachunku bieżącym, ale przynajmniej w wysokości 8 punktów procentowych powyżej danej stawki bazowej odsetek Europejskiego Banku Centralnego. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia wyższych odsetek oraz dodatkowych szkód w razie wystąpienia zwłoki.

(4) W razie zwłoki w płatności po pisemnym zgłoszeniu do zamawiającego możemy zawiesić wypełnianie naszych zobowiązań do chwili otrzymania płatności.

(5) Weksle i czeki będą przyjmowane tylko po wcześniejszych uzgodnieniach oraz tylko w celu zrealizowania z założeniem możliwości dyskontowania. Odsetki dyskontowe będą naliczane od dnia wymagalności kwoty rachunku. Gwarancja punktualnego przedłożenia wekslu i czeku oraz odwołania protestu w sprawie weksla jest wykluczona.

(6) Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że nasze prawo do płatności jest zagrożone przez brak zdolności zamawiającego do dokonania zapłaty, możemy odmówić wyświadczenia usługi i wyznaczyć zamawiającemu określony termin, w którym stopniowo ma on zapłacić za dostawę lub wpłacić zabezpieczenie. W razie odmowy zamawiającego lub nieskutecznego upływu terminu mamy prawo odstąpić od umowy i domagać się rekompensaty szkód.

§ 9 Dostawa

(1) Przewidywane przez nas terminy dostaw zawsze obowiązują w sposób przybliżony, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodniony lub ustalony stały termin.

(2) Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, dostawy prowadzone są „loco fabryka“. Decydujące o zachowaniu terminu dostawy jest zgłoszenie przez nas gotowości do wysyłki lub odbioru.

(3) Termin dostawy rozpoczyna się z wysłaniem naszego potwierdzenia zamówienia i odpowiednio przedłuża się, jeśli występują warunki § 16.

(4) Dostawy cząstkowe są dozwolone w możliwym do przyjęcia zakresie. Dostawa cząstkowa jest możliwa do przyjęcia, jeśli

  • może zostać zastosowana przez zamawiającego w ramach umownego celu przeznaczenia;
  • dostawa pozostałego towaru jest zapewniona i
  • zamawiającemu nie powstanie w związku z tym znaczący dodatkowy nakład lub dodatkowe koszty (chyba że zgłosimy gotowość do przyjęcia tych kosztów).

Usługi cząstkowe będą ujmowane w fakturze w oddzielnej pozycji.

§ 10 Wysyłka i przeniesienie ryzyka

(1) Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć. W przeciwnym razie mamy prawo – do wyboru – wysłać go lub zmagazynować na koszt i ryzyko zamawiającego. Za zmagazynowanie zamawiający zobowiązany jest zapłacić nam za każdy rozpoczęty miesiąc opłatę magazynową w wysokości 0,5 %, ale maksymalnie ogółem 5 % ceny dostaw. Strony umowy mają prawo wykazywania wyższych lub niższych kosztów.

(2) W razie braku specjalnego uzgodnienia to my wybieramy środki transportu oraz drogę transportu.

(3) Z chwilą przekazania do kolei, spedytora lub przewoźnika albo z początkiem magazynowania, ale najpóźniej z opuszczeniem zakładu lub magazynu, ryzyko przechodzi na zamawiającego, także wówczas, kiedy przyjęliśmy dostawę.

(4) Jeśli wysyłka lub przekazanie opóźni się wskutek okoliczności, której przyczyna pozostaje po stronie zamawiającego, ryzyko przechodzi na zamawiającego od dnia, w którym przedmiot dostawy został przygotowany do wysyłki i zostało to zgłoszone zamawiającemu.

§ 11 Opóźnienie dostawy

(1) Jeśli możemy przewidzieć, że towar nie będzie mógł zostać dostarczony w terminie dostawy, będziemy niezwłocznie informować o tym zamawiającego, podawać mu powody braku możliwości dostawy o czasie, a w miarę możliwości wymieniać przewidywany termin dostawy.

(2) Jeśli dostawa opóźni się wskutek okoliczności wymienionych w § 16 lub wskutek działania lub zaniechania zamawiającego, zapewnione zostanie odpowiadające występującym okolicznościom przedłużenie terminu dostawy.

(3) Zachowanie terminów dostaw zakłada punktualne wpłynięcie wszystkich dostarczanych przez zamawiającego dokumentów, niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń oraz zachowanie ustalonych warunków płatności oraz pozostałych zobowiązań ze strony zamawiającego. Jeśli te warunki nie zostaną w danym czasie spełnione, terminy przedłużają się; nie obowiązuje to, jeśli to my odpowiadamy za opóźnienie.

(4) Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy tylko wówczas, kiedy to my odpowiadamy za niedotrzymanie terminu dostaw i bezowocnie wyznaczył nam odpowiedni dodatkowy termin realizacji umowy. Na nasze wezwanie zamawiający zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zadeklarować, czy odstępuje od umowy z powodu opóźnienia dostawy czy nadal oczekuje na wykonanie dostawy.

(5) Wystąpienie zwłoki w dostawie po naszej stronie jest regulowane według przepisów ustawowych. W każdym przypadku wymagane jest jednak upomnienie ze strony zamawiającego.

(6) Jeśli wystąpi zwłoka po naszej stronie, zamawiający może – jeśli uwiarygodni, że szkoda powstała mu z tego powodu – domagać się odszkodowania za każdy zakończony tydzień opóźnienia, każdorazowo o 0,5 %, maksymalnie jednak 5 % wartości zamówienia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

(7) Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z powodu opóźnienia dostawy, a także roszczenia odszkodowawcze zamiast usługi, które wychodzą poza granice wymienione w § 11 punkt 6, są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, także po upływie wyznaczonego nam terminu na dostawę. Nie dotyczy to sytuacji celowego działania na szkodę, poważnego zaniedbania lub z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, gdzie odpowiedzialność występuje w sposób konieczny.

§ 12 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku handlowego z zamawiającym.

(2) Zamawiający ma prawo zbywać te towary w ramach zwykłej transakcji handlowej, dopóki punktualnie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań, wynikających ze stosunku handlowego z nami. Nie może on jednak zastawić zastrzeżonego towaru ani przenieść prawa własności w celu zabezpieczenia. Jest on zobowiązany zabezpieczyć nasze prawa przy kredytowanej dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru.

(3) Przy niezgodnym z umową zachowaniu zamawiającego, zwłaszcza przy braku płatności należnej ceny zakupu, mamy prawo, co warunkują przepisy ustawowe, odstąpić od umowy albo/i domagać się wydania towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Domaganie się wydania towaru nie jest równoznaczne z deklaracją odstąpienia od umowy; jesteśmy uprawnieni tylko domagać się wydania towaru i zastrzec sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli zamawiający nie zapłaci należnej ceny, możemy dochodzić tych praw tylko wówczas, kiedy wcześniej bezowocnie wyznaczyliśmy zamawiającemu odpowiedni termin na dokonanie zapłaty albo tego rodzaju wyznaczenie terminu, co warunkują przepisy ustawowe, jest zbędne. Oprócz tego jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeśli złożono wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w sprawie majątku zamawiającego.

(4) Wszystkie zobowiązania i prawa ze sprzedaży lub z ewentualnie dozwolonego zamawiającemu wynajmowania towarów, do których przysługują nam prawa własności, zamawiający już teraz przenosi na nas w celu zabezpieczenia. Niniejszym przyjmujemy to przeniesienie. Do egzekwowania tych zobowiązań zamawiający pozostaje upoważniony także po tego rodzaju przeniesieniu. Nasze uprawnienie do samodzielnego egzekwowania zobowiązań pozostaje nienaruszone. Zobowiązujemy się jednak nie egzekwować zobowiązań, dopóki zamawiający wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z uzyskanych dochodów, nie wpadł w opóźnienie dotyczące płatności, a w szczególności nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego albo występuje zawieszenie płatności. Jeśli jednak ma to miejsce, możemy domagać się tego, aby zamawiający ujawnił nam przeniesione zobowiązania i swoich dłużników, przedstawi wszystkie informacje potrzebne do egzekucji, przekaże związane z tym dokumenty oraz poinformuje dłużników (trzecich) o przeniesieniu.

(5) Ewentualne stosowanie lub przetwarzanie zastrzeżonego towaru każdorazowo zamawiający wykonuje za nas. Jeśli zastrzeżony towar będzie przetwarzany lub nierozłącznie mieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy prawo własności do nowej rzeczy w proporcji wartości rachunkowej towaru zastrzeżonego do innych, przetworzonych lub zmieszanych przedmiotów w chwili przetworzenia lub zmieszania. Jeśli nasze towary zostaną połączone lub nierozłącznie zmieszane z innymi ruchomymi przedmiotami do uzyskania postaci jednolitej rzeczy i tą inną rzecz należy uznawać za główną, zamawiający przenosi na nas proporcjonalnie prawo własności, o ile dana główna rzecz należy do niego. Zamawiający będzie przechowywać własność lub współwłasność. W odniesieniu do rzeczy powstającej przez przetworzenie lub połączenie lub zmieszanie obowiązuje to samo, co dla towaru zastrzeżonego.

(6) O czynnościach egzekucji przymusowej podmiotów trzecich w obrębie towaru zastrzeżonego, w obrębie przeniesionych na nas zobowiązań lub w obrębie pozostałych zabezpieczeń zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie nas informować oraz przekazywać nam dokumenty niezbędne do interwencji. Dotyczy to także negatywnych wpływów wszelkiego rodzaju.

(7) Jeśli wartość występujących zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczonych zobowiązań ogólnie o więcej niż 20 %, na żądanie zamawiającego, jesteśmy zobowiązani do rozwiązania zabezpieczeń – wedle naszego uznania.

§ 13 Wady rzeczowe

(1) Właściwości towaru wynikają wyłącznie z uzgodnionych technicznych przepisów dotyczących dostaw. Jeśli mamy prowadzić dostawy według rysunków, specyfikacji, wzorów itp. naszego zamawiającego, przejmuje on ryzyko w zakresie odpowiedniości do przewidzianego celu zastosowania. O zgodnym z umową stanie towaru decyduje czas przeniesienia ryzyka według § 10.

(2) Za wady rzeczowe, które powstaną wskutek nieodpowiedniego lub niezgodnego z przepisami stosowania, niewłaściwego montażu lub uruchomienia przez zamawiającego lub podmioty trzecie, zwykłego zużycia, niewłaściwej lub niestarannej obróbki, odpowiadamy w równie małym stopniu jak za konsekwencje niezgodnych ze stanem faktycznym oraz wprowadzonych bez naszej zgody zmian lub prac naprawczych zamawiającego lub podmiotów trzecich. To samo dotyczy wad, które tylko w nieznacznym stopniu zmniejszają wartość lub przydatność towaru.

(3) Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się w ciągu 12 miesięcy. Nie wpływa to na regulacje ustawowe w zakresie zatrzymania przebiegu, zatrzymania i nowego biegu okresów.

(4) Roszczenia kupującego z tytułu wad przewidują, że wywiązał się on ze swoich ustawowych zobowiązań kontroli i zgłaszania wad (§§ 377, 381 kodeksu handlowego). Jeśli podczas kontroli lub później wystąpi wada, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie. Zgłoszenie jest niezwłoczne, jeśli zostanie dokonane w ciągu dwóch tygodni, przy czym do dotrzymania terminu wystarcza terminowe wysłanie zgłoszenia. Niezależnie od tego zobowiązania do kontroli i zgłaszania wad zamawiający zobowiązany jest zgłaszać na piśmie oczywiste wady (włączając w to niewłaściwą dostawę lub dostawę w niepełnym zakresie) w ciągu dwóch tygodni od dostawy, przy czym także tutaj do dotrzymania terminu wystarczające jest terminowe wysłanie zgłoszenia. Jeśli zamawiający nie przeprowadzi należytej kontroli oraz/lub nie dokona należytego zgłaszania wad, nasza odpowiedzialność za niezgłoszoną wadę jest wykluczona. Jeśli uzgodniono odbiór towaru lub pierwsze badanie typu, wykluczone jest zgłaszanie wad, które zamawiający mógł stwierdzić przy starannym odbiorze lub przy starannym pierwszym badaniu typu.

(5) Należy dać nam sposobność stwierdzenia zgłaszanej wady. Zareklamowany towar należy na żądanie niezwłocznie do nas odesłać; ponosimy koszty transportu, jeśli zgłoszenie wady jest uzasadnione. Jeśli zamawiający nie wywiąże się z tych zobowiązań albo bez naszej zgody wprowadzi zmiany w obrębie już zareklamowanego towaru, traci wszelkie roszczenia z tytułu wad rzeczowych.

(6) Przy uzasadnionym, terminowym zgłoszeniu wady naprawimy zareklamowany towar lub dostarczymy jego niezawierający wad zamiennik – wedle naszego uznania.

(7) Najpierw należy nam zapewnić sposobność późniejszego wywiązania się z zobowiązań w ramach wyznaczonego terminu.

(8) Jeśli naprawa się nie powiedzie, zamawiający – bez szkody dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych według § 15 – może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie.

(9) Roszczenia zamawiającego z tytułu nakładów koniecznych do poniesienia w celu późniejszego wypełnienia zobowiązania, w szczególności koszty transportu, przewozu, robocizny i materiału są wykluczone, jeśli nakłady te zwiększą się, ponieważ przedmiot dostawy zostanie dostarczony w późniejszym terminie w inne miejsce, chyba że odpowiada to zgodnemu z przeznaczeniem użyciu towaru.

(10) Ustawowe roszczenia regresowe zamawiającego w stosunku do nas występują tylko wówczas, kiedy zamawiający nie poczynił ze swoim odbiorcą uzgodnień, które wychodzą poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Dla zakresu roszczeń regresowych odpowiednie zastosowanie ma ostatnie zdanie § 13 (10).

(11) Dla roszczeń odszkodowawczych obowiązuje też § 15 (Pozostałe roszczenia, odpowiedzialność). Dalsze lub inne niż uregulowane w tym § 13 roszczenia zamawiającego w stosunku do nas i naszych pomocników z tytułu wady rzeczowej, są wykluczone.

(12) Przy roszczeniach z tytułu wad w pewnym zakresie mogą być zatrzymywane płatności zamawiającego, które pozostają w określonym stosunku do występujących wad rzeczowych. Zamawiający może zatrzymywać płatności tylko wówczas, kiedy przedstawiono zgłoszenie wad, dla którego występowania nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli zgłoszenie wad nastąpiło niesłusznie, mamy prawo domagać się od zamawiającego zaistniałych u nas nakładów.

§ 14 Ustawowe prawa ochronne i prawa autorskie, wady prawne

(1) Jeśli nie ustalono inaczej, jesteśmy zobowiązani wykonywać dostawę tylko w kraju miejsca dostarczenia towaru, w sposób wolny od przemysłowych praw ochronnych i autorskich podmiotów trzecich (nazywanych w dalszej treści prawami ochronnymi). Jeśli jakiś podmiot trzeci wysunie uprawnione roszczenia przeciw zamawiającemu z tytułu naruszenia praw ochronnych przez wykonane przez nas, wykorzystane zgodnie z umową dostawy, odpowiadamy w stosunku do zamawiającego w wymienionym w § 13 punkt 3 terminie w następujący sposób:
a) Wedle naszego wyboru i na nasz koszt albo skorzystamy z prawa użytkowania w odniesieniu do danych dostaw, w celu zmienienia ich w taki sposób, aby prawa ochronne nie były naruszane, albo dokonamy wymiany przedmiotu dostawy. Jeśli w określonych warunkach nie jest to dla nas możliwe, zamawiającemu przysługują ustawowe prawa odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny.
b) Nasze zobowiązanie do zrekompensowania szkód regulowane jest przez § 15.
c) Wyżej wymienione zobowiązania występują tylko wówczas, kiedy zamawiający niezwłocznie poinformuje nas na piśmie o dochodzonych przez podmiot trzeci roszczeniach, nie uzna naruszenia oraz kiedy pozostają nam zastrzeżone wszystkie działania obronne i negocjacje pojednawcze. Jeśli zamawiający zawiesi wykorzystanie dostawy z powodów zmniejszenia szkody lub z pozostałych ważnych powodów, jest on zobowiązany zwrócić uwagę podmiotu trzeciego na to, że zawieszenie wykorzystania dostawy nie jest równoznaczne z uznaniem naruszenia praw ochronnych.

(2) Roszczenia zamawiającego są wykluczone, jeśli odpowiada on za naruszenie praw ochronnych.

(3) Roszczenia zamawiającego są też wykluczone, kiedy naruszenie praw ochronnych zostało spowodowane przez specjalne wytyczne zamawiającego, przez niemożliwe dla nas do przewidzenia zastosowanie lub przez to, że dostawa została zmieniona przez zamawiającego lub zastosowana z niedostarczonymi przez nas produktami.

(4) W przypadku naruszenia praw ochronnych dla uregulowanych w nr 1 a roszczeń zamawiającego obowiązują dodatkowo § 13 punkt 8 i 13.

(5) W przypadku występowania pozostałych wad prawnych odpowiednie zastosowanie znajdują regulacje § 13 (wady rzeczowe).

(6) Dalsze lub inne niż uregulowane w tym § 14 roszczenia zamawiającego w stosunku do nas oraz naszych pomocników, z tytułu wady prawnej, są wykluczone.

§ 15 Pozostałe roszczenia, odpowiedzialność

(1) Roszczenia odszkodowawcze i roszczenia w sprawie zwrotu nakładów zamawiającego (nazywane w dalszym ciągu roszczeniami odszkodowawczymi), niezależnie od ich podstawy prawnej, zwłaszcza z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających ze stosunku zobowiązaniowego oraz z niedozwolonego działania są wykluczone.

(2) Nie dotyczy to sytuacji, w której odpowiedzialność jest konieczna, np. według ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadkach umyślnego działania na szkodę, poważnego zaniedbania, z tytułu zagrożenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązanie, którego wypełnienie w ogóle umożliwia należytą realizację umowy i na którym strona umowy regularnie się opiera i może opierać). Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych dla umów, możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie występuje umyślne działanie na szkodę lub poważne zaniedbanie i o ile nie odpowiada się z tytułu zagrożenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu. Zmiana ciężaru dowodzenia na niekorzyść zamawiającego nie wiąże się z wyżej wymienionymi regulacjami.

(3) Jeśli zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze według tego § 15, przedawniają się one z upływem obowiązującego dla roszczeń z tytułu wad okresu przedawnienia według § 13 punkt 3. Przy roszczeniach odszkodowawczych wynikających z zapisów ustawy o odpowiedzialności za produkt obowiązują przepisy ustawowe.

§ 16 Siła wyższa

Siła wyższa, strajki, zamieszki, procesy urzędowe i państwowe, brak dostaw od naszych dostawców oraz pozostałe niemożliwe do przewidzenia, niemożliwe do uniknięcia i istotne zdarzenia zwalniają strony umowne na czas trwania zakłócenia oraz w zakresie jego oddziaływania z zobowiązań do świadczenia usług. Dotyczy to także sytuacji, kiedy takie wydarzenia nastąpią w chwili, w której dana strona umowy pozostaje w stanie zwłoki. Strony umowy są zobowiązane do tego, aby w ramach możliwości niezwłocznie udzielać sobie niezbędnych informacji oraz dostosowywać swoje zobowiązania do zmienionych warunków zgodnie z zasadą dobrej wiary.

§ 17 Miejsce wypełnienia zobowiązania, właściwość terytorialna sądu i zastosowalne prawo, wiążący charakter umowy

(1) Jeśli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem wypełnienia zobowiązania jest siedziba naszego przedsiębiorstwa.

(2) Jeśli zamawiający jest kupcem, przy wszystkich bezpośrednio lub pośrednio wynikających ze stosunku umownego sporach wyłączną właściwość terytorialną sądu określa nasza siedziba. Zastrzegamy sobie jednak prawo składania pozwu także w siedzibie zamawiającego.

(3) Dla stosunków prawnych w związku z tą umową obowiązuje niemieckie prawo materiałowe z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

(4) Także w razie nieskuteczności prawnej poszczególnych postanowień umowa pozostaje wiążąca w pozostałych zapisach. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy przestrzeganie umowy stanowiłoby niemożliwe do przyjęcia obciążenie dla danej strony umowy.

Stan na: 07.11.2013 r.

Choose your language

Please note that this is an automated translation.