Ogólne Warunki Zakupów

  • Friedrich Graepel AG
  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
  • Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Niniejsze warunki obowiązują w przypadku transakcji handlowych z firmami, osobami prawnymi prawa publicznego i państwowymi spółkami inwestycyjnymi.

1. Informacje ogólne

Zastosowanie mają wyłącznie nasze warunki zakupu. Ogólne warunki handlowe dostawcy, sprzeczne z naszymi warunkami zakupu lub odbiegające od naszych warunków zakupu, uznane zostaną wyłącznie wtedy, jeśli wyraźnie udzielimy na nie zgody w formie pisemnej. Przyjęcie towarów lub usług dostawcy (zwanych dalej: „Przedmiotem Umowy”) lub ich opłacenie nie oznacza zgody, nawet jeśli przyjęcie lub płatność odbywa się po powiadomieniu o sprzecznych lub uzupełniających warunkach umowy dostawcy. Podobnie wszelkie wcześniej ustalone warunki umowy dostawcy, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami zakupu lub uzupełniają niniejsze warunki zakupu nie będą dłużej uznawane.

2. Zawarcie umowy i zmiany umowy 

2.1 Zamówienia, transakcje i harmonogramy dostawy oraz zmiany i uzupełnienia tych dokumentów wymagają formy pisemnej.
2.2 Ustne porozumienia wszelkiego rodzaju  – łącznie z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami naszych warunków zakupu – wymagają do ich skuteczności naszego pisemnego potwierdzenia.
2.3 Warunek zachowania formy pisemnej będzie także spełniony w przypadku zastosowania faksu, transmisji danych lub wiadomości e-mail.
2.4 Kosztorysy są wiążące i bezpłatne, o ile wyraźne nie ustalono inaczej.
2.5 Jeśli dostawca nie przyjmie zamówienia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania, będziemy mieć prawo do odwołania zamówienia.
2.6 Harmonogramy dostawy w ramach planowania zamówienia lub dostawy są wiążące, jeśli dostawca nie wyrazi sprzeciwu w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania.

3. Dostawa

3.1 Ustalone daty i terminy są wiążące. Decydującym czynnikiem o zachowaniu terminu dostawcy lub daty dostawy jest wpływ towaru do naszej firmy. Jeśli nie uzgodniono, że dostawa będzie „loco fabryka”, dostawca musi punktualnie udostępnić towar przy uwzględnieniu czasu potrzebnego do załadowania i wysyłki uzgodnionego ze spedytorem.
3.2 Jeśli dostawca przejmuje wykonanie montażu lub instalacji,  poniesie wszelkie niezbędne wydatki, jak np. koszty podróży oraz dostarczenia narzędzi.
3.3 Jeśli nie zostaną zachowane ustalone terminy, zastosowanie będą mieć przepisy prawa. Jeśli dostawca przewiduje trudności związane z produkcją, zaopatrzeniem surowców, zachowaniem terminu dostawy lub inne okoliczności, które mogą uniemożliwić mu zachowanie punktualnej dostawy lub uzgodnionej jakości, wówczas  niezwłocznie powiadomi o tym nasz dział zamówień.
3.4 Bezwarunkowe przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi nie stanowi zrzeczenia się przez nas roszczeń odszkodowawczych z powodu opóźnionej dostawy lub usługi. Postanowienie to obowiązuje do czasu pełnego uiszczenia należnej przez nas kwoty za daną dostawę lub usługę.
3.5 Dostawy częściowe są ogólnie niedopuszczalne, chyba że wyraźnie udzieliliśmy na nie zgody lub są uzasadnione.
3.6 W przypadku liczby sztuk, wagi i wymiarów decydujące są podane przez nas wartości podczas kontroli towarów przychodzących, o ile nie zostanie przedłożony inny dowód.
3.7 W odniesieniu do oprogramowania, należącego do zakresu dostawy wraz ze zrealizowaniem dostawy, zachowujemy proste, czasowo i geograficznie nieograniczone prawa użytkowania oprogramowania. Dozwolony przez nas użytek obejmuje w szczególności kopiowanie, ładowanie i zezwolenia na wygaśnięcie oprogramowania. Ponadto użytek ten obejmuje także udzielanie licencji, wynajmowanie lub inną formę przeniesienia oprogramowania na firmy powiązane z nami zgodnie z § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG).
3.8 W odniesieniu do takiego oprogramowania oraz jego dokumentacji mamy także prawo do jego użytku wraz z uzgodnionymi funkcjami i w zakresie niezbędnym do zastosowania produktu
zgodnie z umową. Możemy wykonywać odpowiednią liczbę kopii zapasowych.

4. Siła wyższa

4.1 Siła wyższa, niezawinione zakłócenia operacyjne, zamieszki, środki administracyjne i inne nieuniknione wydarzenia zwalniają nas z obowiązku terminowego odbioru towaru na okres trwania tych okoliczności. Podczas takich wydarzeń oraz w trakcie dwóch tygodni po ich zakończeniu jesteśmy – nie naruszając pozostałych praw – uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub części pod warunkiem, że takie wydarzenia  trwają przez znaczny okres i nasze zapotrzebowanie, ze względu na niezbędne z tego powodu inne zaopatrzenie, zmniejszy się w znacznym stopniu.
4.2 Postanowienia zawarte w punkcie 4.1 obowiązują także w przypadku sporów zbiorowych.

5. Zawiadomienia o wysyłce i faktura

Obowiązują specyfikacje zawarte w naszych zamówieniach i harmonogramach dostawy. Fakturę należy wysłać na odpowiedni adres korespondencyjny w jednym egzemplarzu, podając numer faktury, numer zamówienia i inne dane porządkowe. Faktura nie może być dołączona do przesyłki. Za wszelkie konsekwencje spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zobowiązań odpowiedzialność ponosi dostawca.


6. Ustalenie ceny i przeniesienie ryzyka 

Jeśli nie ustalono inaczej, przyjmuje się, że ceny są cenami z dostawą do wyznaczonego miejsca (DAP zgodnie z Incoterms 2010), łącznie z opakowaniem. Cena nie zawiera podatku VAT. Dostawca ponosi ryzyko rzeczowe do momentu przyjęcia towaru przez nas lub naszych przedstawicieli w miejscu, do którego należy dostarczyć towar zgodnie z umową.

7. Warunki płatności

7.1. O ile nie uzgodniono inaczej, faktura zostanie opłacona w ciągu 14 dni po potrąceniu 3% skonto lub w ciągu 30 dni bez potrącenia skonto, od momentu wpłynięcia roszczenia zapłaty i wpływu faktury oraz wpłynięcia towaru lub wykonania usługi. Opłata zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem kontroli faktury.
7.2 Prawa do potrącenia i zatrzymania przysługują nam w zakresie przewidzianym przez prawo.

8. Zgłoszenie wad

8.1. Podczas wpływu towaru wykonujemy kontrolę towaru wyłącznie pod kątem widocznych uszkodzeń, szczególnie uszkodzeń powstałych podczas transportu, odchyleń od jakości lub zgodności dostawy, o ile nie ustalono inaczej w umowie o zapewnieniu jakości.
8.2 Wady zostaną zgłoszone przez nas bezzwłocznie po ich wykryciu.
8.3 W tym zakresie dostawca zrzeka się możliwości zgłoszenia wad po terminie.

9. Roszczenia z tytułu wad

9.1 Zastosowanie mają przepisy prawne dotyczące wad faktycznych i prawnych, o ile nie ustalono inaczej w czasie późniejszym.
9.2 Mamy prawo do wyboru dodatkowego świadczenia. Dostawca może odrzucić wybrane przez nas świadczenie dodatkowe, jeśli możliwe jest ono wyłącznie przy poniesieniu nieproporcjonalnych kosztów.
9.3 Jeśli dostawca nie rozpocznie usuwania wad bezzwłocznie po naszej prośbie o usunięcie wad, wówczas w nagłych przypadkach, szczególnie w celu ochrony przed bezpośrednim ryzykiem lub w celu uniknięcia większych szkód, przysługuje nam prawo do samodzielnego usunięcia wad na koszt dostawcy lub do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.
9.4 W przypadku wad prawnych dostawca zwolni nas także z ewentualnych roszczeń osób trzecich, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne.
9.5 Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu – z wyjątkiem przypadków oszustwa – po 3 latach, chyba że dany przedmiot został wykorzystany do budowy zgodnie z jego przeznaczeniem i spowodował wadliwość konstrukcji. Termin przedawnienia rozpoczyna się wraz z dostarczeniem Przedmiotu Umowy (przeniesienie ryzyka). 
9.6 Jeśli dostawca spełni swoje zobowiązanie do świadczenia dodatkowego w formie dostawy zastępczej, wówczas w przypadku towaru dostarczonego w zastępstwie ponownie rozpocznie się termin przedawnienia po jego dostarczeniu, chyba że dostawca podczas świadczenia dodatkowego wyraźnie i słusznie zastrzegł, że dokonuje dostawy zastępczej wyłącznie z dobrej woli, w celu uniknięcia sporów lub w interesie kontynuacji stosunków handlowych.
9.7 Jeśli z powodu wadliwej dostawy Przedmiotu Umowy poniesiemy koszty, szczególnie koszty transportu, koszty drogowe, koszty pracy, montażu, demontażu, koszty materialne lub koszty za kontrolę wpływu towaru przekraczającą zwykły zakres kontroli, wówczas dostawca pokryje te koszty.
9.8 Dostawca jest odpowiedzialny za przewinienia swoich podwykonawców tak, jak za własne przewinienia.

10. Odpowiedzialność za produkt i wycofanie

10.1 W przypadku, w którym zostaną wobec nasz wysunięte roszczenia z powodu odpowiedzialności za produkt, dostawca będzie zobowiązany do zwolnienia nas z takich roszczeń, ale tylko w takim zakresie, w którym szkody powstały z powodu błędu w Przedmiocie Umowy dostarczonego przez dostawcę. W przypadkach odpowiedzialności za zawinione działanie niniejsze postanowienie obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy winę ponosi dostawca. Jeśli dostawca jest odpowiedzialny za przyczynę powstania szkody, wówczas  musi wykazać, że nie ponosi winy.
10.2 W przypadku wystąpienia sytuacji zawartych w punkcie 10.1 dostawca poniesie wszystkie koszty i wydatki, łącznie z kosztami wszelkich działań prawnych.
10.3 W przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy prawa.
10.4 Przed każdym wycofaniem, które w całości lub częściowo spowodowane jest wadą w Przedmiocie Umowy dostarczonym przez dostawcę, poinformujemy dostawcę, zaoferujemy mu możliwość współpracy i omówimy z nim sposób skutecznego wykonania umowy, chyba że poinformowanie lub zaangażowanie dostawcy nie jest możliwe z powodu szczególnie naglących spraw. Jeśli odwołanie następuje z powodu wady w dostarczonym przez dostawcę Przedmiocie Umowy, dostawca poniesie koszty wycofania dostawy.

11. Prawa do odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy

11.1 Mamy prawo do odstąpienia od umowy wykraczające poza przysługujące nam ustawowo prawo do odstąpienia, jeśli dojdzie do istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej dostawcy lub istnieje zagrożenie pogorszenia się sytuacji finansowej dostawcy, przez co zostanie zagrożone spełnienie zobowiązań dostawy względem nas. 
11.2 Ponadto jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
• jeśli dostawca stanie się niewypłacalny,
• jeśli dostawca zawiesi swoje płatności,
• jeśli dostawcy grozi niewypłacalność zgodnie z § 18 niemieckiej ustawy o niewypłacalności (InsO) lub wystąpią oznaki zadłużenia dostawcy,
• jeśli wobec dostawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe co do majątku lub przedsiębiorstwa dostawcy lub porównywalne postępowanie dotyczące spłaty zadłużenia lub  
• jeśli wszczęcie postępowania upadłościowego co do majątku dostawcy zostanie odrzucone z powodu braku majątku.
11.3 W przypadku stosunku zobowiązaniowego o charakterze ciągłym zastosowanie mają postanowienia zawarte w punkcie 11.1 i 11.2 z zastrzeżeniem, że zamiast prawa do odstąpienia następuje nadzwyczajne bezterminowe prawo do wypowiedzenia umowy.
11.4 Jeśli dostawca wykonał świadczenie częściowe, wówczas będziemy uprawnieni do odstąpienia od całej umowy wyłącznie wtedy, jeśli nie jesteśmy zainteresowani świadczeniem częściowym.
11.5 Jeśli z powodu powyższego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy odstąpimy od umowy lub wypowiemy umowę, wówczas dostawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód powstałych z tego powodu, chyba że nie jest odpowiedzialny za powstanie prawa do odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy.
11.6 Przepisy i roszczenia wynikające z prawa nie będą ograniczone przez postanowienia zawarte w  punkcie 11.

12. Realizacja zadań

Osoby, które realizują zadania na terenie zakładu w celu wykonania umowy, muszą przestrzegać postanowień odpowiednich regulaminów wewnętrznych. Wyklucza się odpowiedzialność za wypadki poniesione przez te osoby na terenie zakładu, o ile nie zostały spowodowane przez umyślne lub poważne zaniedbanie zobowiązań przez naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników.

13. Zastrzeżenie własności, zamówienia, narzędzia

13.1. Jeśli zamawiamy części u dostawców, zastrzegamy prawo własności do tych części. Preferujemy, gdy przetwarzanie lub przekształcenie wykonywane jest przez dostawcę. Jeśli zastrzeżone przez nas towary zostaną przetworzone za pomocą innych, nienależących do nas przedmiotów, nabywamy prawo do współwłasności nowego elementu w zależności od stosunku wartości naszego produktu (cena zakupu plus podatek VAT) do innego przetwarzanego obiektu na czas przetwarzania.
13.2. Jeśli zamówiony przez nas produkt zostanie nierozerwalnie zmieszany z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, wówczas nabywamy prawo do współwłasności nowego elementu w zależności od stosunku wartości zastrzeżonego towaru (cena zakupu plus podatek VAT) do innego zmieszanego przedmiotu obiektu na czas mieszania. Jeśli elementy zostały zmieszane w sposób taki, że przedmiot dostawcy uznawany jest za przedmiot główny, wówczas przyjmuje się, że dostawca przeniesie na nas proporcjonalnie prawo do współwłasności. Dostawca zachowuje prawo do wyłącznej własności lub współwłasności dla nas.
13.3. Zachowujemy prawo własności do narzędzi. Dostawca jest zobowiązany do zastosowania należących do nas narzędzi wyłącznie do produkcji zamówionego przez nas towaru. Ponadto dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia należących do nas narzędzi na własny koszt na wypadek szkód spowodowanych przez pożar, wodę lub kradzież do kwoty kupna nowego przedmiotu. Jednocześnie dostawca już teraz odstępuje od wszystkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego ubezpieczenia. Niniejszym przyjmujemy to odstąpienie. Dostawca jest zobowiązany do punktualnego przeprowadzenia na własne koszty wszelkich niezbędnych konserwacji i inspekcji oraz prac naprawczych i eksploatacyjnych związanych z naszymi narzędziami. Wszelkie awarie należy nam bezzwłocznie zgłosić. Jeśli dostawca zaniecha tego obowiązku z własnej winy, wówczas roszczenia odszkodowawcze pozostaną nienaruszone.
13.4. Jeśli przysługujące nam zgodnie z punktem 13.1 i/lub punktem 13.2 prawa do zabezpieczenia przewyższą cenę zakupu wszystkich naszych jeszcze nieopłaconych zastrzeżonych towarów o więcej niż 10%, wówczas na żądanie dostawcy będziemy zobowiązani do odstąpienia od prawa do zabezpieczenia według naszego uznania.

14. Dokumenty i poufność

14.1 Wszystkie udostępnione przez nas informacje techniczne lub biznesowe (łącznie z elementami, które można pobrać z przekazanych obiektów, dokumentów lub oprogramowania i inne informacje lub doświadczenia) będą zachowywane w tajemnicy przed osobami trzecimi, jeśli nie udowodniono, że są znane publicznie, i można udostępnić takie informacje w firmie dostawcy wyłącznie takim osobom, które muszą zostać zaangażowane do wykorzystania informacji, w celu wykonania dostawy dla nas i które również zobowiązane będą do zachowania tajemnicy. Informacje te pozostają naszą wyłączną własnością. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody takie informacje nie mogą być powielane ani wykorzystywane w handlu, z wyjątkiem realizacji dostaw przeznaczonych dla nas. Na nasze żądanie należy bezzwłocznie i całkowicie zniszczyć lub przekazać nam wszystkie pochodzące od nas informacje (ewentualnie łącznie ze sporządzonymi kopiami lub notatkami) oraz wypożyczone przedmioty.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do takich informacji (łącznie z prawami autorskimi i prawami do zgłoszenia praw własności przemysłowej, takimi jak patenty, wzory użytkowe itd.). Jeśli informacje te zostały udostępnione przez osoby trzecie, niniejsze zastrzeżenie praw obowiązuje również takie osoby trzecie.
14.2 Produkty, które zostały sporządzone według zaprojektowanych przez nas dokumentów,  jak na przykład rysunki, modele i tym podobne lub według naszych informacji poufnych lub za pomocą naszych narzędzi lub narzędzi sporządzonych na ich wzór, nie mogą być ani stosowane przez dostawcę, ani oferowane lub dostarczane osobom trzecim.

15. Kontrola eksportowa i cło

15.1 Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nas o wszelkich obowiązkach uzyskania zezwolenia lub ograniczeniach w przypadku (ponownego) eksportu towarów zgodnie z niemieckimi, europejskimi, amerykańskimi przepisami celnymi lub eksportowymi kraju pochodzenia towarów dostawcy w dokumentach biznesowych dostawcy oraz w przypadku towarów objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia – do terminowego wysłania nam następujących informacji przed pierwszą dostawą:
•  numer materiału,
• opis towaru,
• wszystkie obowiązujące numery list eksportowych, łącznie z numerem klasyfikacji kontroli eksportowej (Export Control Classification Number) zgodnie z amerykańską listą kontroli handlowej (U.S. Commerce Control List – ECCN),
• pochodzenie towaru pod względem handlowym,
• statystyczny numer towaru (kod HS),
• osoba kontaktowa w przedsiębiorstwie dostawcy w celu odpowiedzi na ewentualne pytania.
15.2 Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nas o wszelkich zmianach obowiązków uzyskania zezwolenia dotyczących towarów dostawcy, które są nam dostarczane z powodu zmian technicznych i prawnych lub oficjalnych postanowień.

16. Zgodność

16.1 Dostawca zobowiązuje się do tego, że w ramach naszych stosunków handlowych, ani w obrocie handlowym lub w kontaktach z urzędnikami nie będzie oferował ani gwarantował lub przyjmował korzyści, które naruszają obowiązujące przepisy antykorupcyjne.
16.2. Dostawca zobowiązuje się do tego, że w ramach naszych stosunków handlowych nie będzie zawierał żadnych porozumień ani podejmował uzgodnionych praktyk z innymi przedsiębiorstwami, które mają na celu lub powodują uniemożliwienie, ograniczenie lub fałszowanie konkurencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa antymonopolowego.
16.3 Dostawca gwarantuje zachowanie zgodności z aktualnie obowiązującym prawem lub przepisami w zakresie płacy minimalnej oraz do zobowiązania do tego upoważnionych przez niego podwykonawców w identycznym zakresie. Na żądanie dostawca udowodni zachowanie powyższej gwarancji. W przypadku naruszenia powyższej gwarancji dostawca zwolni nas z roszczeń osób trzecich i będzie zobowiązany do zwrotu grzywien, które zostaną nałożone na nas w związku z tym.
16.4 Dostawca będzie przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych dotyczących postępowania z pracownikami, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz dążyć do tego, aby ograniczyć negatywny wpływ swoich działań na zdrowie ludzi i środowisko. Ponadto dostawca będzie przestrzegać zasad inicjatywy ONZ Global Compact, które dotyczą głównie ochrony międzynarodowych praw człowieka, zniesienia przymusowej pracy dzieci, eliminacji dyskryminacji w pracy i w procesie zatrudniania oraz odpowiedzialności za środowisko (www.unglobalcompact.org).
16.5 W przypadku podejrzenia o naruszenie przepisów zawartych w punkcie 16.1 do 16.4 dostawca bezzwłocznie wyjaśni ewentualne naruszenia oraz poinformuje nas o wykonanych działaniach wyjaśniających. Jeśli podejrzenie okaże się zasadne, dostawca w rozsądnym terminie poinformuje nas o tym, jakie wewnętrzne działania zostały podjęte, aby uniknąć przyszłych naruszeń. Jeśli dostawca nie spełni tych obowiązków w rozsądnym terminie, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umów z dostawcą lub do wypowiedzenia umów ze skutkiem natychmiastowym.
16.6 W przypadku poważnych naruszeń prawa przez dostawcę oraz naruszeń postanowień zawartych w punkcie 16.1 do 16.4 zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od istniejących umów lub do bezzwłocznego ich wypowiedzenia.

17. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania jest miejsce, do którego należy dostarczyć towary zgodnie z umową lub w którym należy wykonać usługę.

18. Postanowienia ogólne

18.1 Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków i innych powiązanych porozumień jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia innym postanowieniem, którego cel gospodarczy będzie możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych.
18.2 W odniesieniu do stosunków umownych obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem prawa kolizyjnego i konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
18.3 Właściwością miejscową sądu w przypadku wszystkich sporów prawnych wynikających pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych stosunków umownych, którym podlegają niniejsze warunki zakupu, będzie Oldenburg. Poza tym mamy prawo, według naszego uznania, do pozwania dostawców w sądzie właściwym dla siedziby lub oddziału dostawcy lub właściwym dla miejsca wykonania zobowiązania.

Ogólne warunki zakupów [Ostatnia aktualizacja: 8/2016, na niemiecki]

 

Choose your language

Please note that this is an automated translation.