Záväzok

Vlastný záväzok Graepel Group

Dôvera zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerovmajiteľov podielov a verejnosti voči skupine Graepel závisí v podstatnej miere od otvoreného a zodpovedného správania sa všetkých pracovníkov a pracovníčok

Aby sme túto dôveru nesklamali, očakáva firma Graepel od svojich pracovníčok a pracovníkov, že zákonné nariadenie poznajú a aj ich dodržiavajú.

Skupina Graepel sa skladá z:
  • Friedrich Graepel Aktiengesellschaft | D
  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG | D
  • Graepel North America | Omaha, Nebr. | USA
  • Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG | D
Zásady a ciele

Pojem "Compliance" pochádza z angličtiny a znamená dodržiavanie zákonov, smerníc a pravidlá ohľadom správania. Kódex správania má poskytnúť orientáciu a prispieť k tomu, aby sa naši zamestnanci vyhli nesprávnemu počínaniu. Ťažisko Programu Graepel-Compliance spočíva v tom, zakotviť dodržiavanie zákonov do povedomia zamestnankýň a zamestnancov a tak predísť právne pochybnému jednaniu.

 

Kódex správania

Firma Graepel je národne expandujúci podnik s viac než 100-ročnými skúsenosťami v spracovaní plechu. Ako systémový dodávateľ pre inovatívne produkty z plechu sprevádzame našich zákazníkov s našimi kompetenciami a naším know-how celým reťazcom procesov a poskytujeme perfektné riešenia pre tie najvyššie individuálne požiadavky. Každý zamestnanec (muž alebo žena) skupiny Graepel je vyzývaný k tomu, aby dodržiaval v rámci svojej oblasti zodpovednosti platné zákonné pravidlá, iné nutné predpisy, ako aj existujúci kódex správania.

Kódex správania má poskytnúť orientáciu a prispieť k tomu, aby sa naši zamestnanci vyhli nesprávnemu počínaniu. Tieto písané požiadavky na správanie platia záväzne pre všetkých zamestnancov (či je to muž alebo žena) v rámci všetkých spoločností firmy Graepel.

 

Zákony a smernice

Firma Graepel očakáva od svojich zamestnancov (či už sú to muži alebo ženy), že budú zákonné pravidlá, ako aj podnikové ustanovenia, ktoré sa ich práce týkajú, poznať a dodržiavať. Obzvlášť riadiaci pracovníci musia plniť svoju funkciu vzoru a preukazovať vysokú mieru sociálnej a etickej kompetencie. Sú zodpovední za dodržiavanie a presadzovanie kódexu správanie v rámci ich oblasti zodpovednosti.

 

Konflikty záujmov

Na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach je potrebné robiť obchodné rozhodnutia podľa najlepšie vedomia a svedomia v záujme podniku. Osobné úvahy a súkromné záujmy nesmú ovplyvniť okolie obchodu. Potenciálnym konfliktov záujmov je nutné sa bezpodmienečne vyhnúť; ak sa toto zdá nemožné, je potrebné o nich hovoriť.

Korupčné a iné spôsoby protizákonné správanie nebudú v podniku Graepel tolerované.

Aj samotní dodávatelia sú vyberaní na báze objektívnych kritérií. Takisto aj v pri zadaní objednávok sa očakáva férová a objektívna kontrola daných ponúk. Súkromné poverenie obchodných partnerov firmy Graepel, ktorý sú v bezprostrednom vzťahu k pracovnej oblasti nejakého zamestnanca (muža alebo ženy), je povolené len na základe predchádzajúceho povolenia správnej rady. Obchodní partneri alebo správne orgány neponúkajú ani neposkytujú výhody alebo finančné príspevky ako podnet na nečestné alebo protizákonné správanie pri riadení spoločností.

Protizákonné kartelové dohody s konkurentmi akéhokoľvek druhu sú zakázané.

Čo sa týka darov, ručí spoločnosť Graepel za transparentné využitie darovaných finančných prostriedkov.

 

Dodávatelia a konkurenti

Aj samotní dodávatelia sú vyberaní na báze objektívnych kritérií. Spolupráca s nimi sa zakladá na dôvere a čestnosti. Pri zadávaní objednávok sa očakáva férová a nezaujatá kontrola ponúk. Zvýhodňovanie, resp. znevýhodňovanie dodávateľov na základe osobných alebo neobjektívnych dôvodov je zakázané. Pre zamestnancov firmy Graepel (či sa jedná o ženy alebo mužov) platia pravidlá férovej konkurencie.

Finančné príspevky

Kvalita našich produktov a služieb je naším legálnym motivátorom, aby sme zákazníkov firmy Graepel dokázali presvedčiť. My zásadne nepracujeme pomocou prostriedkov získavania úžitku na všetkom alebo podplácania.

Doplňujúc toto všetko poukazujeme nato, že podľa platných daňových zákonov sú náklady na dary pre osoby, ktorí nie sú zamestnancami firmy Graepel, odpočítateľní len vtedy, ak neprekročia spolu v danom hospodárskom roku 35 Euro.

Aj od našich dodávateľov a kooperačných partnerov očakávame, že nás presvedčia konštantne dobrými výkonmi. Aby v súvislosti s týmito tvrdeniami nevnikli žiadne pochybnosti, odmietame vedľajšie služby, ktoré vychádzajú z láskavostí v čistej hodnote 35 euro.

Jedno jediné porušenie môže celej firmy spôsobiť značné škody.

 

Obchodné a súkromné náklady

Je potrebné dbať na oddelenie obchodných nákladov od tých súkromných. Ak je takéto presné oddelenie zložité, mali by sa náklady predovšetkým vynakladať na darčeky a pohostenia súkromne.

 

Vedľajšie činnosti a účasti

Vykonávanie druhých alebo vedľajších činností pri podnikaní, ktoré sa konkurenčné voči firme Graepel alebo jej zákazníkom a dodávateľom je principiálne zakázané. Výnimkou z pravidla sú vedľajšie činnosti, ktoré nemajú žiaden vplyv na činnosť firmy Graepel. Tieto si ale vyžadujú oznámenie a povolenie personálneho oddelenia.

(Kapitálové) účasti u konkurentov, dodávateľov alebo zákazníkov je potrebné hlásiť osobnému oddeleniu.

 

Zamestnankyne a zamestnanci

V spoločnosti Graepel sa neuskutočňuje žiadna diskriminácia zamestnancov (či už sa jedná o ženy alebo mužov) na základe farby pleti, pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, náboženstva, sociálneho pôvodu, postihnutia alebo sexuálnej orientácie. Toto platí pre postoj zamestnancov (ženy alebo mužov), pre existujúce pracovné vzťahy, ako aj pre profesný úspech firmy Graepel. V súvislosti s týmto sú rozhodujúce výkon, osobnosť, schopnosti a kvalifikácia.

Firma Graepel rešpektuje platné pracovno-právne ustanovenia. Každý zamestnanec firmy Graepel (či je to žena alebo muž) má v rámci zákonných predpisov danej krajiny právo, sledovať svoje záujmy a založiť zastupiteľstvo podnikateľov, resp. sa na takomto zastúpení zúčastňovať. Žiaden zamestnanec (muž alebo žena) alebo zástupca podnikateľov nebude z dôvodu vykonávania svojich práv poškodený. Firma Graepel spolupracuje otvorene a konštruktívne s existujúcimi zastupiteľstvami podnikateľov na základe príslušných zákonných predpisov

 

Bezpečnosť pri práci, ochrana zdravia a životného prostredia

Firma Graepel dbá o bezpečnosť svojich zamestnancov (žien a mužov) na pracovisku a ponúka pracovné prostredie orientujúce sa na zdravie.

Všetci zamestnanci (ženy alebo muži) majú pri vykonávaní svojich činností za úlohu minimalizovať ohrozenia životného prostredia a zdravia a vyžadovať ohľaduplné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Pri produktoch a postupoch je potrebné dbať o efektívne využívanie energie a prírodných zdrojov a usilovať sa o čo možno najmenšie znečisťovanie životného prostredia.

 

Dôverné údaje

Aby sme vo firme Graepel zabezpečili vysokú ochranu údajov a informácií, môžu sa poznatky o dôverných procesoch, údajoch a plánoch firmy Graepel a jej obchodných partnerov využívať len v bezprostredných obchodných súvislostiach a podliehajú povinnosti zachovávať tajomstvo.

 

Sankcie v prípade pochybení

Úmyselné nesprávne počínanie a pochybenia voči platným zákonným predpisom a podnikovým ustanoveniach nebudú tolerované. Všetky porušenia pravidiel budú vyšetrované.

 

Kontroly

Vedúci pracovníci sú povinní v rámci svojej oblasti zodpovednosti primeraným spôsobom zabezpečiť, že:

obchody sa uzatvárajú v súlade s relevantnými zákonmi a internými smernicami,

porušenia kódexu správania a na základe neho vydaných usmernení sa budú odhaľovať, sledovať a korigovať.

 

Vedenie

Začiatkom obchodného roka 2011 spoločnosť Friedrich Graepel AG stanovila najvyššiu funkčnú prioritu. Felix Graepel prevzal zodpovednosť za toto oddelenie už v roku 2019. Dodatočne sa vymenujú dva ďalšie Compliance-kontaktné osoby, aby mohla na všetkých úrovniach prebiehať dohoda.

Choose your language

Please note that this is an automated translation.