Všeobecné podmienky nákupu (VPN)

  • spoločnosti Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • spoločnosti Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
  • spoločnosti Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

§1 Všeobecné - Oblasť platnosti

(1) Naše podmienky nákupu platia výlučne; podmienky dodávateľov, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami nákupu alebo sa od nich odchyľujú, nebudeme akceptovať. Výnimkou sú len prípady, keď sme s ich platnosť výslovne písomne odsúhlasili. Naše podmienky nákupu platia aj vtedy, keď oboznámení s podmienkami dodávateľov, ktoré sa odchyľujú od našich podmienok nákupu alebo sú s nimi v rozpore bezvýhradne akceptujeme dodávku dodávateľa.

(2) Všetky dohody, ku ktorým dôjde medzi nami a dodávateľmi za účelom vykonania tejto zmluvy, je potrebné v tejto zmluve písomne uviesť.

(3) Naše podmienky nákupu platia len vo vzťahu k podnikateľom podľa § 310 odseku 4 Obchodného zákonníka.

(4) Naše podmienky nákupu platia tiež pre všetky budúce obchody s dodávateľmi.

§2 Objednávka - Podklady k objednávke

(1) Dodávateľ je povinný prijať našu objednávku v rámci lehoty 1 týždňa.

(2) Na zobrazenia, obrázky, výpočty a iné podklady si vyhradzujeme vlastnícke a autorské práva; nesmú sa sprístupniť tretej osobe bez nášho výslovného písomného súhlasu. Využívajú sa výlučne na vyhotovenie na základe našej objednávky; po vykonaní objednávky je nevyhnutné nám ich bez vyzvania vrátiť. Voči tretím osobám je potrebné ich udržiavať v tajnosti, pokým platí doplňujúci predpis § 8 odsek (4).

§3 Ceny - Platobné podmienky

(1) Cena stanovená v objednávke je záväzná. V prípade, že neexistuje odlišná písomná dohoda, zahŕňa cena dodávku tovaru do domu, vrátane balenia. Vrátenie balenia si vyžaduje osobitnú dohodu.

(2) Uvedené ceny sa chápu vrátane zákonnej dane z obratu.

(3) Faktúry môže spracovať len vtedy, ak tieto – zodpovedajúc predbežne zadaným hodnotám v naše objednávke – obsahujú číslo objednávky, za všetky dôsledky spôsobené nedodržaním tejto povinnosti je zodpovedný dodávateľ, pokiaľ nepreukáže, že tieto dôsledky neboli spôsobené jeho vinou. (viď § 310 odsek 1 Obchodného zákonníka)

(4) Zaplatíme kúpnu cenu netto, ak písomne nie je dohodnuté inak, do 8 dní, ktoré sa počítajú od dodania a obdržania faktúry s 30% skontom, do 30 dní, ktoré sa počítajú od dodania a obdržania faktúry s 2% skontom alebo do 90 dní, ktoré sa počítajú po obdržaní faktúry.

(5) Právo na vyúčtovanie a zadržiavacie právo nám prináleží v právnom rozsahu.

§4 Dodacia doba

(1) Dodacia doba stanovené v objednávke je záväzná.

(2) Dodávateľ je povinný neodkladne nás písomne informovať o tom, ak sa vyskytnú také okolnosti alebo ak sa dodávateľ dozvie také okolnosti, z ktorých vyplýva, že dodaciu dobu nie je možné dodržať.

(3) V prípade omeškania dodania nám prináležia právne nároky. Sme predovšetkým oprávnení, po uplynutí stanovenej doby, ktorá neprinesie pozitívny výsledok, požadovať náhradu škody namiesto výkonu. V prípade, že požadujeme náhradu škody, prináleží dodávateľovi právo dokázať nám, že za porušenie povinnosti nie je priamo zodpovedný.

§5 Prenesenie rizika – Dokumenty

(1) Dodávka má byť, ak nie je písomne dohodnuté inak, dodaná priamo do domu.

(2) Dodávateľ je povinný, uviesť na všetkých prepravných dokumentoch a dodacích listoch exaktne uviesť naše číslo objednávky, ak na toto zabudne, nie je možné, aby sme omeškanie v spracovaní tolerovali.

§6 Prešetrenie nedostatkov – Ručenie za chyby

(1) Sme povinní skontrolovať tovar v rámci stanovenej lehoty kvôli prípadným odchýlkam od kvality alebo množstva, výčitka je priskorá, pokiaľ sa táto v rámci lehoty 5 pracovných dní, ktoré sa počítajú od príchodu tovaru alebo v prípade skrytých nedostatkov od odhalenia, dostane k dodávateľovi.

(2) Zákonné nároky na omyly nám prináležia nekrátene. V každom prípade sme oprávnený požadovať od dodávateľa podľa nášho výberu odstránenie nedostatku alebo dodanie novej veci. Právo na náhradu škody, obzvlášť právo na náhradu škody namiesto výkonu zostáva výslovne vyhradené.

(3) V prípade, že kvôli osobitnej akútnosti nie je možné dodávateľa upovedomiť o nedostatku a o hroziacom škode, a ani nie je možné stanoviť mu primeranú lehotu na odstránenie nedostatku, sme oprávnení, na náklady dodávateľa zrealizovať odstránenie tohto nedostatku. Toto platí predovšetkým pri riziku omeškania, ak sa dajú očakávať obzvlášť vysoké škody.

Premlčacia doba predstavuje 36 mesiacov, a počíta sa od prechodu rizika. Pokiaľ zákon neposkytuje dlhšiu premlčaciu dobu, platí táto.

§7 Práva na ochranu

(1) V prípade, že tretia osoba od nás požaduje náhradu v súvislosti s dodávkou kvôli poškodeniu jej práv, je dodávateľ povinný, oslobodiť nás na našu prvú písomnú výzvu od týchto nárokov. Nie sme oprávnení, tretej osobe – bez súhlasu dodávateľa – uzatvárať akékoľvek dohody – obzvlášť nie uzatvárať zmier.

(2) Povinnosť oslobodenia dodávateľa sa vzťahuje na všetky náklady, ktoré nám v prípade nutnosti vzniknú z alebo v súvislosti s vysokými škodami tretej osoby.

(3) Premlčacia doba pre tieto nároky predstavuje 3 roky, ktoré sa počítajú od dodania.

§8 Výhrada vlastníctva – Dodanie – Nástroje – Zachovávanie tajomstva

Pokiaľ si k dodávateľovi dodáme časti, vyhradzujeme si týmto vlastníctvo. Spracovanie alebo zmena prostredníctvom dodávateľa sa bude vykonávať pre nás. Ak bude nás vyhradený tovar spracovávaný s inými, nám nepatriacimi predmetmi, nadobúdame podielové spoluvlastníctvo na novú vec vo vzťahu hodnoty našej veci (nákupná cena vrátane dane z obratu) k ostatným spracúvaným predmetom v čase spracovania.

V prípade, že bude vec, ktorú sme dodali, neoddeliteľne zamiešaná s inými nám nepatriacimi predmetmi, nadobúdame podielové spoluvlastníctvo vo vzťahu hodnoty vyhradenej veci (nákupná cena vrátane dane z obratu) k ostatným zamiešaným predmetom do času zamiešania. Ak zamiešanie prebehne takým spôsobom, že vec dodávateľa sa chápe ako hlavná vec, platí ako dohodnuté, že dodávateľ na nás prenáša primerane podielové spoluvlastníctvo; dodávateľ uschováva pre nás výlučné právo alebo podielové spoluvlastníctvo.

(3) Na nástroje si vyhradzujeme vlastníctvo; dodávateľ je povinný používať nástroje výlučne na výrobu nami objednaného tovaru. Dodávateľ je povinný, na vlastné náklady poistiť nám patriace nástroje na cenu nového tovaru proti škodám spôsobeným ohňom, vodou alebo krádežou. Súčasne nám dodávateľ postupuje už všetky nároky na odškodnenie vyplývajúce z tohto poistenia; týmto akceptujeme odstúpenie. Dodávateľ je povinný, pravidelne uskutočňovať na vlastné náklady na našich nástrojoch potrebné údržbárske a inšpekčné práce, ako aj práce súvisiace s uvedením do prevádzky a opravárenské práce. Prípadné náhle poruchy nám musí okamžite hlásiť; ak na túto svoju povinnosť zabudne, zostávajú práva na náhradu škody nedotknuteľné.

(4) Dodávateľ je povinný, prísne udržiavať v tajnosti všetky zobrazenia, nákresy, výpočty a iné podklady a informácie. Tretím osobám smú byť sprístupnené len s naším výslovným písomným súhlasom. Povinnosť udržiavať tajomstvo platí aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, zaniká až vtedy, ak sa výrobné tajomstvo obsiahnuté v prenechaných zobrazeniach, nákresoch, výpočtoch a iných podkladoch stalo všeobecne známym.

(5) Pokiaľ nám podľa odseku (1) a /alebo odseku (2) prináležiace poistné právo prekročí nákupnú cenu všetkých našich ešte nezaplatených vyhradených tovarov o viac ako 10%, sme oprávnení vyžadovať od dodávateľa uvoľnenie poistných práv podľa nášho výberu.

§9 Miesto súdu – miesto plnenia

(1) Pokiaľ je dodávateľ obchodník, je sídlom našej obchodnej organizácie miesto súdu, sme napriek tomu oprávnení, zažalovať dodávateľa aj v mieste jeho trvalého bydliska.

(2) Ak z objednávky nevyplýva inak, je sídlom našej obchodnej organizácie miesto plnenia.


Stav: 07.11.2013

Choose your language

Please note that this is an automated translation.